Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Trafikutskottets bet 2019/20:TU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2020

Nästa händelse: Behandling 27 maj 2020

Utskottets förslag

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis för chaufförer (TU18)

Regeringen vill kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för chaufförer som kör godstransporter och persontransporter. Anledningen är att spridningen av det nya coronaviruset gör det svårt att genomföra den fortbildning som chaufförerna regelbundet måste gå för att förnya yrkeskompetensbeviset. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Genom att förlänga giltighetstiden bedöms risken för störningar i samhällsviktiga transporter minska. En annan effekt blir att utbildningskostnaden för transportföretag och enskilda kan skjutas på framtiden.

Genom ändringen får regeringen meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Vidare får regeringen meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden 1 mars 2020-31 maj 2020. Undantaget ska inte få gälla längre än sex månader.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Reservationer 2
bet 2019/20:TU18

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis för chaufförer (TU18)

Regeringen vill kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för chaufförer som kör godstransporter och persontransporter. Anledningen är att spridningen av det nya coronaviruset gör det svårt att genomföra den fortbildning som chaufförerna regelbundet måste gå för att förnya yrkeskompetensbeviset. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Genom att förlänga giltighetstiden bedöms risken för störningar i samhällsviktiga transporter minska. En annan effekt blir att utbildningskostnaden för transportföretag och enskilda kan skjutas på framtiden.

Genom ändringen får regeringen meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Vidare får regeringen meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden 1 mars 2020-31 maj 2020. Undantaget ska inte få gälla längre än sex månader.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:165 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2019/20:3613 av Thomas Morell m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

2. Distansutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3615 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD).

Reservation 2 (M, KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:165 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2019/20:3613 av Thomas Morell m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

2. Distansutbildning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3615 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD).

Reservation 2 (M, KD)