Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Behandling 15 juni 2021

Utskottets förslag

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (TU18)

Regeringen vill kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för förare som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik, som gods- och persontransporter.

På grund av situationen med covid-19 har nödvändiga fortbildningar inte kunnat genomföras och därför riskerar många förare att förlora rätten att framföra sina fordon. Det skulle kunna innebära allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Genom att förlänga giltighetstiden hinner fler genomföra sin fortbildning innan bevisen löper ut.

Genom ändringen får regeringen ett förlängt bemyndigande att meddela föreskrifter om en förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Lagändringarna föreslås ske genom att en lag om upphävande av ett tillfälligt bemyndigande utgår och ersätts med en ny lag om upphävande.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-06-03
Justering: 2021-06-08
Trycklov: 2021-06-08
Betänkande 2020/21:TU18

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (TU18)

Regeringen vill kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för förare som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik, som gods- och persontransporter.

På grund av situationen med covid-19 har nödvändiga fortbildningar inte kunnat genomföras och därför riskerar många förare att förlora rätten att framföra sina fordon. Det skulle kunna innebära allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. Genom att förlänga giltighetstiden hinner fler genomföra sin fortbildning innan bevisen löper ut.

Genom ändringen får regeringen ett förlängt bemyndigande att meddela föreskrifter om en förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Lagändringarna föreslås ske genom att en lag om upphävande av ett tillfälligt bemyndigande utgår och ersätts med en ny lag om upphävande.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2022.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:195 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-14
Debatt i kammaren: 2021-06-15
4

Beslut

Beslut: 2021-06-16
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:195 punkterna 1 och 2.