Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 januari 2021

Nästa händelse: Behandling 20 januari 2021

Utskottets förslag

Giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis ska förlängas (TU5)

För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin ska giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kunna förlängas med sex månader. Anledningen är att pandemin gör det svårt att genomföra den fortbildning som förarna regelbundet måste gå för att förnya sitt yrkesbevis. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska regeringen få besluta att förlänga yrkesbevis som slutar att gälla under perioden 1 februari-31 juli 2021. De förare vars bevis går ut tidigare, 1 november 2020-31 januari 2021, ska undantas från kravet att ha ett yrkesbevis. Det gäller under sex månader från det att beviset löper ut.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2021 och upphöra den 1 augusti 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen:

  • Möjligheten till dispens bör gälla hela 2021 i stället för under sex månader.
  • Regeringen bör genomföra åtgärder för att det ska bli möjligt att öka antalet distanstimmar i fortbildningen.
  • Regeringen bör se till att Transportstyrelsen skyndsamt hanterar ansökningar och ger tillstånd till utbildningsföretag som vill erbjuda fortbildningskurser för yrkesförare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivanden till regeringen om att den skyndsamt bör se till att en möjlighet införs att förlänga dels giltigheten för yrkeskompetensbevis, dels undantaget från kravet på yrkeskompetensbevis för den vars yrkeskompetensbevis löpt ut under perioden den 1 november 2020-31 januari 2021 fram till utgången av 2021. Tillkännagivande om att regeringen bör vidta åtgärder som innebär att möjligheterna till distansutbildning utökas. Tillkännagivande om att regeringen bör verka för en skyndsam hantering av ansökningar om att bedriva verksamhet som utbildningsanordnare. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om ovanstående. Avslag på återstående motionsyrkande.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-01-19
Trycklov: 2021-01-19
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:TU5

Giltighetstiden för förares yrkeskompetensbevis ska förlängas (TU5)

För att säkra Sveriges transportbehov under den pågående coronapandemin ska giltighetstiden för yrkesförares yrkeskompetensbevis kunna förlängas med sex månader. Anledningen är att pandemin gör det svårt att genomföra den fortbildning som förarna regelbundet måste gå för att förnya sitt yrkesbevis. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska regeringen få besluta att förlänga yrkesbevis som slutar att gälla under perioden 1 februari-31 juli 2021. De förare vars bevis går ut tidigare, 1 november 2020-31 januari 2021, ska undantas från kravet att ha ett yrkesbevis. Det gäller under sex månader från det att beviset löper ut.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 februari 2021 och upphöra den 1 augusti 2021.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen:

  • Möjligheten till dispens bör gälla hela 2021 i stället för under sex månader.
  • Regeringen bör genomföra åtgärder för att det ska bli möjligt att öka antalet distanstimmar i fortbildningen.
  • Regeringen bör se till att Transportstyrelsen skyndsamt hanterar ansökningar och ger tillstånd till utbildningsföretag som vill erbjuda fortbildningskurser för yrkesförare.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se till att en möjlighet införs att förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis och undantaget för utgångna yrkeskompetensbevis fram till utgången av 2021, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:80 punkterna 1 och 2 samt motion

2020/21:3802 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller delvis motionerna

2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2020/21:3803 av Maria Stockhaus m.fl. (M) och

2020/21:3804 av Jens Holm m.fl. (V).

Reservation 1 (S, C, L, MP)

2. Utökat undantag för yrkeskompetensbevis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Möjlighet till distansutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utökade möjligheter till distansutbildning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. (C, L) yrkande 1 och

2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 3 och

bifaller delvis motion

2020/21:3802 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (S, V, MP)

4. Transportstyrelsens handläggningstid

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om
skyndsam hantering av ansökningar om att bedriva verksamhet som
utbildningsanordnare och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. (C, L) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-19
Debatt i kammaren: 2021-01-20
4

Beslut

Beslut: 2021-01-20
4 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se till att en möjlighet införs att förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis och undantaget för utgångna yrkeskompetensbevis fram till utgången av 2021, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:80 punkterna 1 och 2 samt motion

2020/21:3802 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller delvis motionerna

2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2020/21:3803 av Maria Stockhaus m.fl. (M) och

2020/21:3804 av Jens Holm m.fl. (V).

Reservation 1 (S, C, L, MP)

2. Utökat undantag för yrkeskompetensbevis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Möjlighet till distansutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utökade möjligheter till distansutbildning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. (C, L) yrkande 1 och

2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 3 och

bifaller delvis motion

2020/21:3802 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (S, V, MP)

4. Transportstyrelsens handläggningstid

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om
skyndsam hantering av ansökningar om att bedriva verksamhet som
utbildningsanordnare och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3800 av Anders Åkesson m.fl. (C, L) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP)