Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2020

Beslut

Möjligt att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor även under 2021 (CU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt.

Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägare och medlemmar deltar enbart genom poströstning.

Eftersom coronapandemin gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning, förlängs den tillfälliga lagens giltighetstid till den 31 december 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-27
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:CU5

Möjligt att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor även under 2021 (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt.

Bestämmelserna innebär att en stämma kan hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägare och medlemmar deltar enbart genom poströstning.

Eftersom coronapandemin gör att det inte går att förutse när stämmor kan hållas i normal ordning, ska den tillfälliga lagens giltighetstid förlängas till den 31 december 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:41.

2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3100 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. (M).

Reservation 1 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 39 17 0 293