Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Tre uppmaningar till regeringen som gäller Försäkringskassan och sjukförsäkringen (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan arbetar på ett effektivt sätt med att förebygga sjukskrivningar. Bland annat rekommenderar Riksrevisionen att regeringen förtydligar Försäkringskassans ansvar och uppdrag att förebygga sjukfrånvaro, arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Riksrevisionen lämnar också vissa rekommendationer till Försäkringskassan.

Regeringen håller i stort med Riksrevisionen och redovisar åtgärder som har gjorts på området i en skrivelse till riksdagen.

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av ett antal motioner:

  • Regeringen bör förtydliga Försäkringskassans ansvar och uppdrag för att förebygga sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör se till att effekterna av de förebyggande insatser som görs med ersättningar från Försäkringskassan utvärderas.
  • Regeringen bör arbeta för att öka kunskapen om förebyggande insatser och ersättningar inom sjukförsäkringen.

Riksdagen sa nej till övriga motioner och avslutade ärendet genom att lägga regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna 2021/22:4322 yrk. 1 och 2 2021/22:4323 yrk. 1 och 2 2021/22:4326 yrk. 1 och 2 2021/22:4327 yrk. 1 och 3. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelse 2021/22:60 lades till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-02, 2022-01-27

Tre uppmaningar till regeringen som gäller Försäkringskassan och sjukförsäkringen (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan arbetar på ett effektivt sätt med att förebygga sjukskrivningar. Bland annat rekommenderar Riksrevisionen att regeringen förtydligar Försäkringskassans ansvar och uppdrag att förebygga sjukfrånvaro, arbetsoförmåga och sjukskrivningar. Riksrevisionen lämnar också vissa rekommendationer till Försäkringskassan.

Regeringen håller i stort med Riksrevisionen och redovisar åtgärder som har gjorts på området i en skrivelse till riksdagen.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen, med anledning av ett antal motioner:

  • Regeringen bör förtydliga Försäkringskassans ansvar och uppdrag för att förebygga sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör se till att effekterna av de förebyggande insatser som görs med ersättningar från Försäkringskassan utvärderas.
  • Regeringen bör arbeta för att öka kunskapen om förebyggande insatser och ersättningar inom sjukförsäkringen.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga motioner och avslutar ärendet genom att lägga regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.