Forskarutbildningen

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1997

Beslut

Forskarutbildning (UbU7)

Kvantitativa mål infördes för examinationen inom forskarutbildningen vid universitet och högskolor. Detta ska ge underlag för statsmakternas beslut om resurser för forskning och forskarutbildning. Reglerna för antagning skärptes när det gäller studiefinansieringen. Doktorander som har utbildningsbidrag ska erbjudas anställning som doktorand senast när två år återstår av studierna. Möjligheterna att utnyttja studiemedel under forskarutbildning begränsades. Högskoleverket ska på regeringens uppdrag göra en kvalitetsmässig utvärdering av examensmålen inom forskarutbildningen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.