Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU16

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 21 april 2021

Nästa händelse: Bordläggning 20 april 2021

Utskottets förslag

Principbestämmelse om akademisk frihet införs (UbU16)

Kunskapssökning och kunskapsspridning ska kunna ske fritt vid universitet och högskolor. Det är en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig och konstnärlig grund liksom för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att en allmän princip om akademisk frihet införs i högskolelagen.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till lagändringar om högskolans ansvar för livslångt lärande, samverkan och internationalisering.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla 1 juli 2021.

I propositionen presenterar regeringen dess forskningspolitik för åren 2021-2024. Utskottet välkomnar regeringens satsningar på forskning och innovation, till exempel om ett nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner om forskning och högskola.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-23
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-16
Reservationer 66
Betänkande 2020/21:UbU16

Alla beredningar i utskottet

2021-03-23, 2021-03-18, 2021-03-11, 2021-03-04

Principbestämmelse om akademisk frihet införs (UbU16)

Kunskapssökning och kunskapsspridning ska kunna ske fritt vid universitet och högskolor. Det är en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig och konstnärlig grund liksom för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att en allmän princip om akademisk frihet införs i högskolelagen.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till lagändringar om högskolans ansvar för livslångt lärande, samverkan och internationalisering.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla 1 juli 2021.

I propositionen presenterar regeringen dess forskningspolitik för åren 2021-2024. Utskottet välkomnar regeringens satsningar på forskning och innovation, till exempel om ett nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner om forskning och högskola.

Förslagspunkter

1. Lagförslaget i fråga om livslångt lärande och internationalisering

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) i de delar det avser 1 kap. 5 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:60 i denna del och
Därmed avslår riksdagen motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (KD)

2. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan. i denna del.
    
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:60.

3. Forskningspolitik och vetenskaplig kvalitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 12 och 14,

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 9 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

4. Premiering av forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M, KD)

5. Ett öppet vetenskapssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2250 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 2 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

6. Nationell strategi för spridning av forskningsresultat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 7 (M, KD)

7. Säkerhetsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 15 och 17.

Reservation 8 (M, KD)

8. Forskningsfinansiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 6,

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 1,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 4 och 9 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

9. Resurstilldelningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:301 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 7,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 11,

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 95,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 11,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 5, 6 och 8 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

10. Finansiering av indirekta kostnader i forskningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 16 (M, KD)

11. Forskning och innovation inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 17 (M)

12. Kriterier för lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (M, KD)
Reservation 19 (SD)

13. Styrning av lärosäten m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4,

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 1, 2 och 16 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 6, 7 och 12.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (KD)

14. Samarbete mellan lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 91.

Reservation 22 (M, KD)

15. Antal lärosäten och lokalisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 23 (SD, KD)

16. Samordning m.m. av utbildningsbehov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 24 (KD)

17. Mobilitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 25 (M, KD)

18. Mobilitetspremie

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 26 (M)

19. Doktorandutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 27 (M)

20. Arbets- och anställningsvillkor för doktorander och forskare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 16,

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 12,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 7-9 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 7, 19, 21 och 24.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)

21. Anställning som biträdande lektor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 31 (M, SD, KD)

22. Forskare med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 32 (V, KD)

23. Doktoranders situation under pandemin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 33 (V, KD)

24. Kartläggning av forskares utsatthet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 34 (SD)

25. Mål för jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 35 (M, KD)
Reservation 36 (SD)

26. Särskilda frågor om jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 3, 5 och 6 samt

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)

27. Forskning om klimat m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 7,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 24, 25, 29 och 31.

Reservation 40 (M)
Reservation 41 (SD)

28. Energirelaterad forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 42 (SD, KD)

29. Forskning om livsmedel m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2578 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) yrkande 2 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 43 (M)

30. Forskning om hav och vatten m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD),

2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M) yrkande 2 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 44 (M)

31. Forskning om hållbart samhällsbyggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 45 (M)

32. Forskning kopplad till life science-företag och universitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 46 (M, KD)

33. Förutsättningar m.m. för medicinsk forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 17,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 47,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11,

2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 12, 14 och 20 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 18, 22 och 23.

Reservation 47 (M)
Reservation 48 (KD)

34. Nationell infrastruktur för hälsodata

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 49 (M, KD)

35. Cancerforskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 22,

2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 45,

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 50 (M)

36. Virusforskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 51 (M)

37. Annan medicinsk forskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1573 av Magnus Manhammar (S),

2020/21:2909 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 2,

2020/21:3232 av Malin Danielsson (L) yrkande 1,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkandena 3 och 5,

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 9,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 52 (M)
Reservation 53 (KD)

38. Djurfri forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:518 av Josef Fransson (SD),

2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 2 och 4 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 54 (M)

39. Forskning om digitalisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2708 av Maria Gardfjell och Amanda Palmstierna (båda MP) yrkande 5 och

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 4.

40. Institut för polisvetenskaplig forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 4 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 55 (V, KD)

41. Konstnärlig forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 56 (SD)

42. Forskning om segregation m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2141 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkande 2 och

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 57 (V)

43. Forskning om brottslighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 58 (V)

44. Forskning i humaniora och samhällsvetenskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 10.

45. Forskningsinfrastruktur m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2246 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2020/21:2755 av Ann-Sofie Alm (M),

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 6,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 59 (SD)
Reservation 60 (KD)

46. Rymdforskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 61 (M)

47. Förutsättningar och villkor för innovation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:226 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD),

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 8,

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:3635 av Hans Rothenberg (M),

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 1 och 12 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 62 (M)
Reservation 63 (SD)
Reservation 64 (V)

48. Patentfrågor vid forskning och innovation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 13 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 65 (V, KD)

49. Forskning om alternativa företagsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 66 (V)

50. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-20
Debatt i kammaren: 2021-04-21
4

Beslut

Beslut: 2021-04-21
50 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om livslångt lärande och internationalisering

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) i de delar det avser 1 kap. 5 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:60 i denna del och
Därmed avslår riksdagen motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (KD)

2. Lagförslaget i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan. i denna del.
    
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:60.

3. Forskningspolitik och vetenskaplig kvalitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 12 och 14,

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 9 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

4. Premiering av forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 4 (M, KD)

5. Ett öppet vetenskapssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2250 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 2 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

6. Nationell strategi för spridning av forskningsresultat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 7 (M, KD)

7. Säkerhetsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 15 och 17.

Reservation 8 (M, KD)

8. Forskningsfinansiering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 6,

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 10,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 1,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 4 och 9 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (KD)

9. Resurstilldelningssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:301 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 1,

2020/21:601 av Josef Fransson (SD) yrkande 7,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 11,

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 95,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 11,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 5, 6 och 8 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

10. Finansiering av indirekta kostnader i forskningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 16 (M, KD)

11. Forskning och innovation inom EU

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 17 (M)

12. Kriterier för lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (M, KD)
Reservation 19 (SD)

13. Styrning av lärosäten m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 9,

2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4,

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 1, 2 och 16 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 6, 7 och 12.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (KD)

14. Samarbete mellan lärosäten

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 91.

Reservation 22 (M, KD)

15. Antal lärosäten och lokalisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 23 (SD, KD)

16. Samordning m.m. av utbildningsbehov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1746 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 24 (KD)

17. Mobilitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 25 (M, KD)

18. Mobilitetspremie

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 26 (M)

19. Doktorandutbildningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 27 (M)

20. Arbets- och anställningsvillkor för doktorander och forskare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 16,

2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 12,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 7-9 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 7, 19, 21 och 24.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)

21. Anställning som biträdande lektor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 31 (M, SD, KD)

22. Forskare med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 32 (V, KD)

23. Doktoranders situation under pandemin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 33 (V, KD)

24. Kartläggning av forskares utsatthet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 34 (SD)

25. Mål för jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 35 (M, KD)
Reservation 36 (SD)

26. Särskilda frågor om jämställdhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1932 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:1937 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 3, 5 och 6 samt

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)

27. Forskning om klimat m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2729 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP) yrkande 7,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 24, 25, 29 och 31.

Reservation 40 (M)
Reservation 41 (SD)

28. Energirelaterad forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 42 (SD, KD)

29. Forskning om livsmedel m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2578 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) yrkande 2 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 43 (M)

30. Forskning om hav och vatten m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD),

2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M) yrkande 2 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 44 (M)

31. Forskning om hållbart samhällsbyggande

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 45 (M)

32. Forskning kopplad till life science-företag och universitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 46 (M, KD)

33. Förutsättningar m.m. för medicinsk forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2746 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 17,

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 47,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11,

2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 12, 14 och 20 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 18, 22 och 23.

Reservation 47 (M)
Reservation 48 (KD)

34. Nationell infrastruktur för hälsodata

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3138 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 49 (M, KD)

35. Cancerforskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3136 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 22,

2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 45,

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 50 (M)

36. Virusforskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 51 (M)

37. Annan medicinsk forskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1573 av Magnus Manhammar (S),

2020/21:2909 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 2,

2020/21:3232 av Malin Danielsson (L) yrkande 1,

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkandena 3 och 5,

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 9,

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 52 (M)
Reservation 53 (KD)

38. Djurfri forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:518 av Josef Fransson (SD),

2020/21:3680 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 2 och 4 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 54 (M)

39. Forskning om digitalisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2708 av Maria Gardfjell och Amanda Palmstierna (båda MP) yrkande 5 och

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 4.

40. Institut för polisvetenskaplig forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:178 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 4 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 55 (V, KD)

41. Konstnärlig forskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 56 (SD)

42. Forskning om segregation m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2141 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkande 2 och

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 57 (V)

43. Forskning om brottslighet m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 58 (V)

44. Forskning i humaniora och samhällsvetenskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 10.

45. Forskningsinfrastruktur m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2246 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2020/21:2755 av Ann-Sofie Alm (M),

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 6,

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 59 (SD)
Reservation 60 (KD)

46. Rymdforskning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 61 (M)

47. Förutsättningar och villkor för innovation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:226 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD),

2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 8,

2020/21:3483 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:3635 av Hans Rothenberg (M),

2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9,

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 1 och 12 samt

2020/21:3834 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 62 (M)
Reservation 63 (SD)
Reservation 64 (V)

48. Patentfrågor vid forskning och innovation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 13 och

2020/21:3833 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 65 (V, KD)

49. Forskning om alternativa företagsformer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3813 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 66 (V)

50. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.