Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2021

Beslut

Principbestämmelse om akademisk frihet införs (UbU16)

Kunskapssökning och kunskapsspridning ska kunna ske fritt vid universitet och högskolor. Det är en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig och konstnärlig grund liksom för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Det anser riksdagen som sa ja till regeringens förslag om att en allmän princip om akademisk frihet införs i högskolelagen.

Riksdagen sa även ja till lagändringar om högskolans ansvar för livslångt lärande, samverkan och internationalisering.

Samtliga lagändringar börjar gälla 1 juli 2021.

I propositionen presenterar regeringen dess forskningspolitik för åren 2021-2024. Riksdagen välkomnar regeringens satsningar på forskning och innovation, till exempel om ett nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner om forskning och högskola.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-04, 2021-03-11, 2021-03-18, 2021-03-23

Principbestämmelse om akademisk frihet införs (UbU16)

Kunskapssökning och kunskapsspridning ska kunna ske fritt vid universitet och högskolor. Det är en förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig och konstnärlig grund liksom för lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att en allmän princip om akademisk frihet införs i högskolelagen.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till lagändringar om högskolans ansvar för livslångt lärande, samverkan och internationalisering.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla 1 juli 2021.

I propositionen presenterar regeringen dess forskningspolitik för åren 2021-2024. Utskottet välkomnar regeringens satsningar på forskning och innovation, till exempel om ett nationellt forskningsprogram om virus och pandemier. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner om forskning och högskola.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.