Forskning och innovation

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2013

Beslut

Forskning och innovation (UbU3)

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Regeringen redovisar nu mer i detalj hur man vill fördela dessa medel. Det innebär satsningar på:

 • Internationell rekrytering av framstående forskare.
 • Stöd till yngre forskare.
 • Satsningar på forskningens infrastruktur: ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), den europeiska spallationskällan (ESS), synkrotronljusanläggningen Max IV och den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER).
 • Industriforskningsinstitutens strategiska kompetensutveckling.
 • Forskning inom den livsvetenskapliga sektorn.
 • Forskning för näringsliv och samhälle.
 • Konstnärlig forskning
 • Forskning för evidensbaserad skola och förskola.

Myndigheten Vinnova ska få ett nytt instrument för medelstilldelning, så kallade strategiska innovationsområden. Regeringen flaggar för ökade anslag för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor och ökade medel till forskningsfinansierande myndigheter.

Regeringen föreslår vidare en ändring i högskolelagen. Verksamhet som nu benämns konstnärligt utvecklingsarbete ska från den 1 juni 2013 omfattas av begreppen konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Sju utskott har yttrat sig till utbildningsutskottet över de delar av regeringens redovisning och förslag som berör dem.

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens granskning av den svenska klimatforskningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-18
Justering: 2013-02-12
Betänkande publicerat: 2013-02-14
Trycklov: 2013-02-14
Reservationer 73
Betänkande 2012/13:UbU3

Forskning och innovation (UbU3)

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Regeringen redovisar nu mer i detalj hur man vill fördela dessa medel. Det innebär satsningar på:

 • Internationell rekrytering av framstående forskare.
 • Stöd till yngre forskare.
 • Satsningar på forskningens infrastruktur: ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), den europeiska spallationskällan (ESS), synkrotronljusanläggningen Max IV och den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER).
 • Industriforskningsinstitutens strategiska kompetensutveckling.
 • Forskning inom den livsvetenskapliga sektorn.
 • Forskning för näringsliv och samhälle.
 • Konstnärlig forskning
 • Forskning för evidensbaserad skola och förskola.

Myndigheten Vinnova ska få ett nytt instrument för medelstilldelning, så kallade strategiska innovationsområden. Regeringen flaggar för ökade anslag för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor och ökade medel till forskningsfinansierande myndigheter.

Regeringen föreslår vidare en ändring i högskolelagen. Verksamhet som nu benämns konstnärligt utvecklingsarbete ska från den 1 juni 2013 omfattas av begreppen konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Sju utskott har yttrat sig till utbildningsutskottet över de delar av regeringens redovisning och förslag som berör dem.

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens granskning av den svenska klimatforskningen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-02-20
4

Beslut

Beslut: 2013-02-20
61 förslagspunkter, 42 acklamationer, 19 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 20 februari 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konstnärlig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:30 och avslår motion
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 6 och 8.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP00223
FP19005
C20003
SD19001
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1741013935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Fördelning av anslagen för forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02203
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt174139036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Andelen av anslagen för forskning och forskarutbildning som fördelas efter kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 5 (MP)

5. Samverkan som indikator för fördelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02203
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Andra indikatorer för fördelning av forskningsresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 7 och
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

7. Basresurs till forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 7 och 8,
2012/13:Ub440 av Hans Ekström m.fl. (S) och
2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 9 (S)

8. Fördelning av forskningsresurser efter kollegial bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 8,
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 10 (S, V)
Reservation 11 (MP)

9. Internationell rekrytering av forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 9 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 22 och 40 i denna del.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

10. Forskarkarriär i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 18 och 21 samt
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 14 (S)

11. Jämn fördelning av rekryteringsmedel mellan kvinnor och män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 6 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 15 (S, V)

12. Jämställdhet i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1-3 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 12-14.

Reservation 16 (S, V)

13. Klinisk behandlingsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So357 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam (båda S) yrkande 3,
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 34,
2012/13:Ub214 av Ingela Nylund Watz (S) och
2012/13:Ub219 av Pyry Niemi m.fl. (S).

Reservation 17 (S)

14. Forskning om infektion och antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So253 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2.

15. Forskning om åldrande och hälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So546 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol (båda M),
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 24 och 25,
2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1 och
2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP).

Reservation 18 (MP)

16. Vårdforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 36 och 40 i denna del och
2012/13:Ub491 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (båda M).

Reservation 19 (S)

17. Forskning om läkemedelsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 26.

Reservation 20 (MP)

18. Riktade forskningssatsningar för näringsliv och samhälle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub418 av Suzanne Svensson m.fl. (S).

19. Sammanställning och spridning av forskningsresultat för höjd kvalitet i skola och förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 27 och 40 i denna del.

Reservation 21 (S)

20. Utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 15,
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 26 och 40 i denna del,
2012/13:Ub401 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S),
2012/13:Ub408 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkande 1 och
2012/13:Ub484 av Börje Vestlund och Carin Runeson (båda S) yrkande 3.

Reservation 22 (S)
Reservation 23 (V)

21. Forskningsanknytningen i grundutbildningen på högskolan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 13 och 29.

Reservation 24 (S, MP, V)

22. Ämnesdidaktiska centrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 30.

Reservation 25 (MP)

23. Rymdforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2,
2012/13:Ub231 av Eva Flyborg (FP),
2012/13:Ub297 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M),
2012/13:Ub454 av Agneta Börjesson (MP) och
2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd (S).

Reservation 26 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1001011
M99008
MP22003
FP18006
C20003
SD01802
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29319037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Genus- och jämställdhetsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 16 och
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP20014
FP19005
C20003
SD01901
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1761911836

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Medel till genusforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 17 och 18.

Reservation 29 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP21004
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29517037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 30 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Forskning inom vissa områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub269 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 3,
2012/13:Ub330 av Lars Tysklind och Barbro Westerholm (båda FP),
2012/13:Ub337 av Hans Wallmark (M),
2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2012/13:Ub467 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och
2012/13:Ub517 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

28. Forskning inom miljö och de areella näringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C305 av Jan Lindholm (MP) yrkande 5,
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 37 och 40 i denna del och
2012/13:Ub278 av Tomas Eneroth m.fl. (S).

Reservation 31 (S)

29. Klimatforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 21 och
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 22.

Reservation 32 (S, MP)
Reservation 33 (V)

30. Samordning av klimatforskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 23.

Reservation 34 (S, MP, V)

31. Gruv-, mineral- och stålforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 35 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


32. Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 20 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 36 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt196118035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


33. Forskning om ett hållbart arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 21.

Reservation 37 (S, MP, V)

34. Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 24, 25 och 40 i denna del.

Reservation 38 (S)

35. Välfärdsnära forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 27.

Reservation 39 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP02203
FP19005
C20003
SD19001
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29222035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


36. Energiforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 40 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


37. Forskning om hedersrelaterat våld m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 73 och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 41 (S)
Reservation 42 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209911
M98009
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt195199936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


38. Robotik och artificiell intelligens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub507 av Erik Almqvist (SD).

Reservation 43 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


39. Ett nationellt samiskt forskningscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub393 av Mattias Karlsson och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 44 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 44 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


40. En hållbar omställning av svensk basindustri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 45 (MP)

41. Tjänsteinnovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 46 (S, MP)

42. Industriforskningsinstituten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 11 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 28 och 40 i denna del.

Reservation 47 (S)
Reservation 48 (V)

43. Högskolans roll för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 18 och 19,
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 5 och 40 i denna del,
2012/13:Ub480 av Monica Green m.fl. (S) yrkandena 2 och 3 samt
2012/13:T357 av Anita Brodén och Nina Larsson (båda FP) yrkande 3.

Reservation 49 (S)
Reservation 50 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP00223
FP19005
C20003
SD19001
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1741013935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


44. Högskolans strategiska arbete för samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 51 (S, MP)

45. Innovationsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 12,
2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 52 (S)
Reservation 53 (SD)
Reservation 54 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 53 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M98009
MP22003
FP19005
C20003
SD01901
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1761911836

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


46. En försäkring mot patentintrång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 55 (S)

47. Lärarundantaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 20.

Reservation 56 (MP)

48. Skatteincitament för forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 57 (S)

49. Instrument för ökad innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 10,
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 14 och 17 samt
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 6 och 29.

Reservation 58 (S)
Reservation 59 (MP)
Reservation 60 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 58 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP00223
FP19005
C20003
SD19001
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1741013935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


50. Innovationsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 13 och
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 33.

Reservation 61 (S)
Reservation 62 (V)

51. Forskningens infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So283 av Maria Ferm och Ulf Holm (båda MP) yrkandena 4 och 5 samt
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 35 och 39.

Reservation 63 (S)

52. Forskningsfinansiärerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 19,
2012/13:Ub349 av Yvonne Andersson (KD) och
2012/13:Ub424 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (båda M).

53. Jämställdhet inom forskningsfinansieringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 7,
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 15 och 16 samt
2012/13:Ub510 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 64 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 64 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02203
FP19005
C20003
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


54. Tvärvetenskaplighet inom forskningsfinansieringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 65 (S, MP, V)

55. Styrning av forskningsråden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 31.

Reservation 66 (MP)

56. Doktoranders studiesociala villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 14,
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 11 och 28 samt
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 19 och 20.

Reservation 67 (S)
Reservation 68 (MP)
Reservation 69 (V)

57. Rekrytering till forskarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 70 (S, MP, V)

58. Internationalisering och EU:s forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 23.

Reservation 71 (S)

59. EU:s ramprogram för forskning, utveckling och demonstration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 32.

Reservation 72 (S, MP, V)

60. Högskolans internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10.

Reservation 73 (MP)

61. Skrivelse 2011/12:161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:161 till handlingarna.