Förskoleklass, grundskolans timplan, mobbning m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1997

Beslut

Skolan (UbU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om skolan. Bestämmelserna om förskoleverksamhet och barnomsorg i socialtjänstlagen inarbetades i skollagen. Den nuvarande s.k. sexårsverksamheten som bedrivs inom förskolans ram ska bilda en egen skolform, förskoleklass, inom det offentliga skolväsendet. Det blir möjligt att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år barnet fyller åtta år. Regeringen bör enligt riksdagen återkomma med förslag till bestämmelser om förskoleklass i enskild regi som bör utformas på liknande sätt som för fristående skolor. Skärpningar och förtydliganden gjordes i skollagen som stöd för det lokala arbetet mot mobbning. Regeringen gavs i uppdrag att överväga hur man på lämpligaste sätt ska kunna markera att trakasserier på grund av kön eller sexuell identitet inte får förekomma. Grundskolans timplan ändrades så att timplanens traditionellt styrande roll minskas och utrymmet för lokala beslut ökas. Antalet timmar i ämnena idrott och hälsa respektive slöjd utökades. Bestämmelser infördes i skollagen om kostnadsfria skolmåltider för elever i grundskolan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.