Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Avgifter för kopior av allmänna handlingar ska kunna begäras i förskott (KU6)

Myndigheter ska kunna begära betalning i förskott för kopior av allmänna handlingar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det förekommer att personer som begär att få kopior av allmänna handlingar inte betalar avgiften för att få handlingen kopierad och skickad till sig. Med de nya reglerna har en myndighet rätt att i enskilda fall ta ut avgiften helt eller delvis i förskott, vilket gör att myndigheten kan försäkra sig om att få avgiften betald innan arbetet med att ta fram och skicka kopian påbörjas.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-13
Justering: 2020-11-03
Trycklov: 2020-11-06
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:KU6

Alla beredningar i utskottet

2020-10-13, 2020-09-29

Avgifter för kopior av allmänna handlingar ska kunna begäras i förskott (KU6)

Myndigheter ska kunna begära betalning i förskott för kopior av allmänna handlingar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det förekommer att personer som begär att få kopior av allmänna handlingar inte betalar avgiften för att få handlingen kopierad och skickad till sig. Med de nya reglerna har en myndighet rätt att i enskilda fall ta ut avgiften helt eller delvis i förskott, vilket gör att myndigheten kan försäkra sig om att få avgiften betald innan arbetet med att ta fram och skicka kopian påbörjas.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:179 och avslår motion

2020/21:32 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 2 1 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294