Förstärkning av studiestödet

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2005

Beslut

Utökat studiestöd för äldre och studerande med barn (UbU14)

Studerande med barn ska kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en förstärkning av studiestödet. För en period på fyra veckor utbetalas 480 kronor i tilläggsbidrag för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Beslutet omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande höjs den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag till 54 år. I dag går den övre gränsen vid 50 år. Även åldersgränsen för rätten att ta fullt studielån höjs - från 41 till 45 år. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-28
Justering: 2005-06-02
Betänkande publicerat: 2005-06-09
Trycklov: 2005-06-07
Reservationer 31
Betänkande 2004/05:UBU14

Utökat studiestöd för äldre och studerande med barn (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till en förstärkning av studiestödet. Enligt förslaget ska studerande med barn kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Tilläggsbidraget kommer att uppgå till 480 kronor för en fyra-veckorsperiod för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det ska betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Förslaget omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget ska vara skattefritt och inte påverka andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande föreslås att den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag höjs från 50 till 54 år och att åldersgränsen för rätten till fullt studielån höjs från 41 till 45 år. Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2006, enligt förslaget. Utskottet och regeringen vill också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-16
4

Beslut

Beslut: 2005-06-16
28 förslagspunkter, 24 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt studiemedelssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub13 yrkande 7, 2004/05:Ub259 yrkande 1, 2004/05:Ub389 yrkande 1 och 2004/05:Ub441 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c13027
fp41007
kd00303
v23005
mp15002
-2000
Totalt221493247

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tilläggsbidrag för barn till studerande med studiestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Ub13 yrkande 1 i denna del och 2004/05:Ub14 yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m10486
c14017
fp42006
kd03003
v23005
mp15002
-2000
Totalt224304946

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tilläggsbidrag för barn till studerande med rekryteringsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkt 2 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Ub12 yrkande 2, 2004/05:Ub13 yrkande 2 i denna del och 2004/05:Ub14 yrkande 1 i denna del.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m00496
c13027
fp04206
kd00303
v23005
mp15002
-2000
Totalt180428146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tilläggslån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub12 yrkande 3.

Reservation 8 (fp)

5. Samordning med annan lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkterna 3-6 och avslår motion 2004/05:Ub13 yrkandena 3-6.

Reservation 9 (m)

6. Åldersgränser och antalet veckor med rätt till studiemedel för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motionerna 2004/05:Ub13 yrkandena 1 och 2, båda i denna del, 2004/05:Ub14 yrkandena 2-4 och 2004/05:Ub223.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)

7. Undantag från veckogränserna för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkt 1 i denna del och avslår motion 2004/05:Ub13 yrkande 1 i denna del.

Reservation 12 (m)

8. Undantag från veckogränserna i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub14 yrkande 5, 2004/05:Ub321 yrkande 10, 2004/05:Ub397 yrkande 1, 2004/05:Ub469 yrkande 7 och 2004/05:A245 yrkande 2.

Reservation 13 (m, fp, kd)

9. Utländsk utbildning vid bedömning av rätt till studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkt 1 i denna del och avslår motion 2004/05:Ub13 yrkande 1 i denna del.

10. Återbetalning av studielån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Ub14 yrkande 6, 2004/05:Ub276 yrkande 11, 2004/05:Ub299 och 2004/05:Ub324 yrkande 1.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

11. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:111 punkterna 1 och 2, båda i denna del.

12. Höjning av studiemedelsbeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub12 yrkande 1 och 2004/05:Ub14 yrkande 11.

Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)

13. Avskaffande av fribeloppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub14 yrkande 12.

Reservation 18 (m, fp, kd)

14. Studiemedel i samband med graviditet, föräldraskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf286 yrkande 3 och 2004/05:Ub14 yrkande 9.

Reservation 19 (kd)

15. Speciella villkor för vissa studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr269 yrkande 8, 2004/05:Ub237 och 2004/05:N403 yrkande 25.

16. Karenstid inom studiemedelssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub14 yrkande 8 och 2004/05:Ub441 yrkande 4.

Reservation 20 (kd)

17. Examensbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub378 yrkande 3.

Reservation 21 (fp)

18. Bonus vid förtida återbetalning av studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub469 yrkande 8.

Reservation 22 (kd)

19. Nordisk överenskommelse angående återbetalning av studiemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub263 och 2004/05:Ub462.

Reservation 23 (c)

20. Avskrivning av studiemedel vid bosättning i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub238, 2004/05:N254 yrkande 15 och 2004/05:N346 yrkande 4.

21. Indragen studiehjälp vid ogiltig frånvaro m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub306 yrkande 9 och 2004/05:Ub469 yrkande 3.

Reservation 24 (m, fp, kd)

22. Indragen studiehjälp för myndig elev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub469 yrkande 4.

Reservation 25 (kd)

23. Inackorderingstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub416 och 2004/05:Ub469 yrkande 2.

Reservation 26 (kd)

24. Utbetalning av studiehjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub391 och 2004/05:Ub424.

25. Studiemedel för studier vid vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So359 yrkande 8, 2004/05:Kr370 yrkande 4, 2004/05:Ub274, 2004/05:Ub466 och 2004/05:Ub493.

Reservation 27 (c)

26. Trygghetssystemens anpassning till studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub441 yrkandena 3, 6 och 7.

Reservation 28 (kd)

27. Parlamentarisk utredning om studerande och trygghetssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub14 yrkandena 7 och 10, 2004/05:Ub276 yrkande 12 och 2004/05:Ub324 yrkande 3.

Reservation 29 (m, c, fp)
Reservation 30 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01507
fp04206
kd00303
v23005
mp15002
-2000
Totalt1671063046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Villkor för rekryteringsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub397 yrkande 2.

Reservation 31 (m)