Förstärkning av studiestödet

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2005

Beslut

Utökat studiestöd för äldre och studerande med barn (UbU14)

Studerande med barn ska kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en förstärkning av studiestödet. För en period på fyra veckor utbetalas 480 kronor i tilläggsbidrag för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Beslutet omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget är skattefritt och påverkar inte andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande höjs den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag till 54 år. I dag går den övre gränsen vid 50 år. Även åldersgränsen för rätten att ta fullt studielån höjs - från 41 till 45 år. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utökat studiestöd för äldre och studerande med barn (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till en förstärkning av studiestödet. Enligt förslaget ska studerande med barn kunna få ett särskilt tilläggsbidrag från och med den 1 januari 2006. Tilläggsbidraget kommer att uppgå till 480 kronor för en fyra-veckorsperiod för första barnet, 304 kronor för andra barnet och därefter 160 kronor per barn. Det ska betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Förslaget omfattar studerande som får studiemedel eller rekryteringsbidrag. Tilläggsbidraget ska vara skattefritt och inte påverka andra bidrag, som till exempel bostadsbidraget. För att stimulera ett livslångt lärande föreslås att den övre åldersgränsen för studiemedel (studielån och studiebidrag) och rekryteringsbidrag höjs från 50 till 54 år och att åldersgränsen för rätten till fullt studielån höjs från 41 till 45 år. Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2006, enligt förslaget. Utskottet och regeringen vill också att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning när tiden för rätt till studiemedel fastställs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.