Förstärkt följerätt

Näringsutskottets bet 2017/18:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2018

Beslut

Ersättningssystemet för privatkopiering bör ses över (NU14)

Riksdagen sa ja till förslag från regeringen om förstärkt följerätt. Bland annat ändras bestämmelserna om redovisningsskyldighet för att möjliggöra bättre kontroll av vilka ersättningsgrundande försäljningar som har skett. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ersättningssystemet för privatkopiering ska ses över. Riksdagen anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet och att det är osäkert och otydligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2017, med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om en översyn av privatkopieringsersättningen. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-07
Reservationer 3
bet 2017/18:NU14

Ersättningssystemet för privatkopiering bör ses över (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om förstärkt följerätt. Bland annat ändras bestämmelserna om redovisningsskyldighet för att möjliggöra bättre kontroll av vilka ersättningsgrundande försäljningar som har skett. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018.

Näringsutskottet anser också att riksdagen bör rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ersättningssystemet för privatkopiering ska ses över. Utskottet anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet och att det är osäkert och otydligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017, med hänvisning till att arbete och utredningar redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-15
Debatt i kammaren: 2018-05-16
4

Beslut

Beslut: 2018-05-16
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förstärkt följerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:92.

2. Översyn av privatkopieringsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av privatkopieringsersättningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:152 av Said Abdu (L),

2017/18:2460 av Jan R Andersson (M) och

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 38 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:917 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:1431 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) och

2017/18:2774 av Niclas Malmberg (MP).

3. Streamning från olovlig källa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:917 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1173 av Jörgen Warborn (M) och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

Reservation 1 (M, C, L)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 76 0 7
SD 0 0 34 8
MP 24 0 0 1
C 0 15 1 6
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 13 1 1 1
- 0 0 4 4
Totalt 158 109 40 42


4. Övriga immaterialrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:290 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:1177 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1560 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1617 av Jörgen Warborn (M),

2017/18:2292 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2791 av Rickard Nordin och Niclas Malmberg (C, MP),

2017/18:3074 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 32-37 och

2017/18:3532 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 3 (M)