Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Utländska företag ska bli skyldiga att använda kassaregister (SkU15)

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige men som inte har ett fast försäljningsställe måste framöver använda kassaregister. Utländska företag ska omfattas av samma krav på kassaregister som svenska företag.

Enligt skatteförfarandelagen måste företag registrera all sin försäljning i ett kassaregister. Det gäller när kunden betalar kontant eller med kontokort. Det finns dock i dag flera undantag från den här skyldigheten, bland annat för utländska företag utan fast försäljningsställe i Sverige. Men nu tas alltså det här undantaget bort. De utländska företagen måste framöver använda ett kassaregister som är certifierat i Sverige eller ett kassaregister som godkänts i ett EES-land med liknande krav.

Syftet är att se till att konkurrensen inte blir snedvriden på grund av olika regler för svenska och utländska företag. Det blir också enklare för Skatteverket att granska utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-23
Trycklov: 2017-02-23
Reservationer 2
bet 2016/17:SkU15

Utländska företag ska bli skyldiga att använda kassaregister (SkU15)

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige men som inte har ett fast försäljningsställe måste framöver använda kassaregister. Utländska företag ska omfattas av samma krav på kassaregister som svenska företag.

Enligt skatteförfarandelagen måste företag registrera all sin försäljning i ett kassaregister. Det gäller när kunden betalar kontant eller med kontokort. Det finns dock i dag flera undantag från den här skyldigheten, bland annat för utländska företag utan fast försäljningsställe i Sverige. Men regeringen vill nu alltså ta bort det här undantaget. De utländska företagen måste då använda ett kassaregister som är certifierat i Sverige eller ett kassaregister som godkänts i ett EES-land med liknande krav.

Syftet är att se till att konkurrensen inte blir snedvriden på grund av olika regler för svenska och utländska företag. Det blir också enklare för Skatteverket att granska utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-28
Debatt i kammaren: 2017-03-01
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyldighet för näringsidkare utan fast driftställe i Sverige att använda kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 maj 2017.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:49 och avslår motion

2016/17:3563 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 271 41 0 37


2. Uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Därmed avslår riksdagen motion

2016/17:3562 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 186 127 0 36