Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

Kulturutskottets bet 2016/17:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2017

Beslut

Skyddet för kulturegendomar vid väpnad konflikt ska stärkas (KrU12)

Skyddet av kulturegendomar vid en väpnad konflikt eller ockupation ska stärkas. Sedan tidigare är det straffbart att göra stora skador på kulturegendomar vid militära ingrepp. Det utökade skyddet innebär bland annat att blir straffbart att även göra även mindre skador på kulturegendomar som är av största vikt för mänskligheten. Sverige har tidigare undertecknat Haagkonventionen om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Nu ska protokollet godkännas och därmed behöver ändringar göras i den svenska lagen för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden.

Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla det datum regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-16
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-01
Reservationer 1
bet 2016/17:KrU12

Skyddet för kulturegendomar vid väpnad konflikt ska stärkas (KrU12)

Skyddet av kulturegendomar vid en väpnad konflikt eller ockupation ska stärkas. Sedan tidigare är det straffbart att göra stora skador på kulturegendomar vid militära ingrepp. Det utökade skyddet innebär bland annat att blir straffbart att även göra även mindre skador på kulturegendomar som är av största vikt för mänskligheten. Sverige har tidigare undertecknat Haagkonventionen om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Nu ska protokollet godkännas och därmed behöver ändringar göras i den svenska lagen för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla det datum regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-07
Debatt i kammaren: 2017-06-08
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av det andra protokollet till 1954 års Haagkonvention samt antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen 
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),
2. lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
b) godkänner det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:109 punkterna 1-3 och avslår motion

2016/17:3628 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 0 38 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 0
Totalt 275 41 0 33