Förstärkta kapitaltäckningsregler

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Reglerna för kapitaltäckning förstärks (FiU19)

Riksdagen har beslutat om två nya lagar för att förstärka kapitaltäckningsreglerna för banker och andra kreditinstitut.

Den ena lagen innebär att kreditinstituten måste ha olika slag av kapitalbuffertar. Den gör det möjligt att ingripa om kraven på kombinerad buffert inte uppfylls. Syftet med lagen är att stärka institutens motståndskraft, vilket är viktigt i läge av finansiell kris. Lagen kompletterar EU:s tillsynsförordning som började att gälla vid årsskiftet.

Den andra lagen gäller hur tillsynen ska utövas över kreditinstitut och värdepappersbolag i fråga om kapitalbas och likviditet. Lagen kompletterar EU:s tillsynsförordning och genomför delar av EU:s så kallade kapitaltäckningsdirektiv. Vissa bestämmelser i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar överförs till denna nya lag.

Riksdagen har också beslutat om lagändringar som bland annat innebär tydligare krav på institutens bolagsstyrning, begränsning av rörliga ersättningar och stärkt skydd för visselblåsare. Genom lagändringarna införlivas bestämmelser i kapitaltäckningsdirektivet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Huvuddelen av förslaget börjar att gälla den 2 augusti 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-05
Justering: 2014-06-17
Betänkande publicerat: 2014-06-18
Trycklov: 2014-06-17
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:FiU19

Reglerna för kapitaltäckning förstärks (FiU19)

Regeringen har föreslagit två nya lagar för att förstärka kapitaltäckningsreglerna för banker och andra kreditinstitut.

Den ena lagen innebär att kreditinstituten måste ha olika slag av kapitalbuffertar. Den gör det möjligt att ingripa om kraven på kombinerad buffert inte uppfylls. Syftet med lagen är att stärka institutens motståndskraft, vilket är viktigt i läge av finansiell kris. Lagen kompletterar EU:s tillsynsförordning som började att gälla vid årsskiftet.

Den andra lagen gäller hur tillsynen ska utövas över kreditinstitut och värdepappersbolag i fråga om kapitalbas och likviditet. Lagen kompletterar EU:s tillsynsförordning och genomför delar av EU:s så kallade kapitaltäckningsdirektiv. Vissa bestämmelser i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar överförs till denna nya lag.

Regeringen har också föreslagit lagändringar om bland annat tydligare krav på institutens bolagsstyrning, begränsning av rörliga ersättningar och stärkt skydd för visselblåsare. Genom lagändringarna införlivas bestämmelser i kapitaltäckningsdirektivet.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Huvuddelen av förslaget är avsett att börja gälla den 2 augusti 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
2 förslagspunkter, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag


2. lag om införande av lagen (2014:000) om särskild tillsyn över kreditinstitut 
och värdepappersbolag


3. lag om kapitalbuffertar


4. lag om införande av lagen (2014:000) om kapitalbuffertar


5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)


6. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan


7. lag om ändring sparbankslagen (1987:619)


8. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank


9. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument


10. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag


11. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker


12. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti


13. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag


14. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)


15. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål


16. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder


17. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse


18. lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse


19. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat


20. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden


21. lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut


22. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)


23. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster


24. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar


25. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto


26. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder


27. lag om ändring i lagen (2014:000) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD18002
V01702
KD15004
Totalt30217030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag


2. lag om införande av lagen (2014:000) om särskild tillsyn över kreditinstitut 
och värdepappersbolag


3. lag om kapitalbuffertar


4. lag om införande av lagen (2014:000) om kapitalbuffertar


5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)


6. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan


7. lag om ändring sparbankslagen (1987:619)


8. lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank


9. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument


10. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag


11. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker


12. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti


13. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag


14. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)


15. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål


16. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder


17. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse


18. lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse


19. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat


20. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden


21. lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut


22. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)


23. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster


24. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar


25. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto


26. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder


27. lag om ändring i lagen (2014:000) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.Reservation 1 (V)