Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2008

Beslut

Pengar till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till försvar och samhällets krisberedskap för 2009. Utgiftsområdet får sammanlagt 44,7 miljarder kronor: Försvar får 40,4 miljarder kronor, Samhällets krisberedskap 4,0 miljarder kronor, Strålsäkerhet 0,3 miljarder kronor och Elsäkerhet 0,04 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-12-02
Betänkande publicerat: 2008-12-03
Trycklov: 2008-12-03
Reservationer 4
bet 2008/09:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2008-11-25, 2008-11-18

Anslag till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till försvar och samhällets krisberedskap för 2009. Utgiftsområdet får sammanlagt 44,7 miljarder kronor: Försvar får 40,4 miljarder kronor, Samhällets krisberedskap 4,0 miljarder kronor, Strålsäkerhet 0,3 miljarder kronor och Elsäkerhet 0,04 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-11
4

Beslut

Beslut: 2008-12-15
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
b) lag om ändring i miljöbalken (1998:808),
c) lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
d) lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6 punkterna 1-4.

2. Budget för utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt vad utskottet föreslår i bilaga 2 kolumnen Regeringens förslag,
b) bemyndigar regeringen att för 2009 utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger,
c) bemyndigar regeringen att besluta om en anslagskredit på högst 300 000 000 kr för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser,
d) godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2009-2011,
e) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 000 kr efter 2009,
f) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar för vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 7 250 000 000 kr efter 2009,
g) bemyndigar regeringen att för 2009 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 20 000 000 000 kr för att tillgodose behovet av rörelsekapital,
h) godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2009-2011,
i) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr efter 2009,
j) godkänner förslaget till investeringsplan för Krisberedskapen för 2009-2011,
k) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 850 000 000 kr efter 2009,
l) bemyndigar regeringen att för 2009 låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr,
m) bemyndigar regeringen att för 2009 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr,
n) fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr under 2009,
o) fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kr under 2009,
p) bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå avtal om ekonomiska åtaganden för att anskaffa infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kr efter 2009,
q) godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009-2011,
r) bemyndigar regeringen att under 2009 för anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive ti-digare åtaganden medför framtida behov av anslag på högst 59 000 000 kr under 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6 punkterna 5, 7-9 och 11-24 samt avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 33,
2008/09:Fö270 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 1-4,
2008/09:Fö278 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 27,
2008/09:Fö294 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 1-8 och
2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 8, 9, 12 och 13.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s408838
m710125
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp00145
Totalt1321810396

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Insatsorganisationen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning för 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6 punkt 6 och avslår motion
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 3 och 6.

Reservation 3 (s)

4. Materielprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6 punkt 10.

5. Försvarsmusik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson (m),
2008/09:Fö231 av Karin Nilsson (c),
2008/09:Fö252 av Kerstin Haglö och Jan Björkman (båda s),
2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s),
2008/09:Fö286 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s),
2008/09:Fö287 av Annelie Enochson m.fl. (kd, fp, m, c) och
2008/09:Fö288 av Siv Holma och Gunilla Wahlén (båda v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c23006
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt128124097

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag