Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Näringsutskottets bet 2016/17:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda ursprungsgarantier för el (NU19)

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda så kallade ursprungsgarantier för el. En ursprungsgaranti visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån.

Energimyndighetens ökade befogenheter innebär att systemet med ursprungsgarantier för el kan utvecklas löpande och att ursprungsgarantierna kan överföras till andra EU-länder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-12
Reservationer 6
bet 2016/17:NU19

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda ursprungsgarantier för el (NU19)

Energimyndigheten får ökade möjligheter att utfärda så kallade ursprungsgarantier för el. En ursprungsgaranti visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån.

Energimyndighetens ökade befogenheter innebär att systemet med ursprungsgarantier för el kan utvecklas löpande och att ursprungsgarantierna kan överföras till andra EU-länder.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:124.

2. Elmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:155 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2016/17:509 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2016/17:557 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M),

2016/17:649 av Lars Tysklind (L),

2016/17:821 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 16-18 och 25,

2016/17:1070 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:1434 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 3 och 5,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 32-34 och 38,

2016/17:1960 av Kristina Yngwe (C),

2016/17:1973 av Kerstin Lundgren (C),

2016/17:1980 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 4, 12, 16, 18 och 19,

2016/17:3072 av Eskil Erlandsson och Ola Johansson (båda C),

2016/17:3188 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2016/17:3376 av Said Abdu (L) och

2016/17:3393 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)