Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2017

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det har riksdagen beslutat.

Insatsen genomförs för att bekämpa terrororganisationen Daish och för att stabilisera Irak. Regeringen vill ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande till och med den 31 december 2018.

Insatsen görs av en internationell koalition som består av 69 länder, bland annat flera EU-stater. Insatsen går bland annat ut på att utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak och Syrien. Den militära kampen mot Daish har under 2017 lett till återtagandet av Mosul, Tal Afar och Hawija.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill att regeringen ska återrapportera till utrikesutskottet om insatsens utformning, eventuella förändrade förutsättningar, och insatsens bidrag till måluppfyllanden. Återrapporteringen ska ske till utrikesutskottet vid tre tillfällen under 2018. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen. Riksdagen riktade även ett tillkännagivande om att regeringen ska fortsätta utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med två tillkännagivanden till regeringen om att regeringen dels vid tre tillfällen under 2018 ska återrapportera till riksdagens utrikesutskott om insatsen, dels ska fortsätta att utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-30
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:UFöU2

Alla beredningar i utskottet

2017-11-30, 2017-11-23

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Insatsen genomförs för att bekämpa terrororganisationen Daish och för att stabilisera Irak. Regeringen vill ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande till och med den 31 december 2018.

Insatsen görs av en internationell koalition som består av 69 länder, bland annat flera EU-stater. Insatsen går bland annat ut på att utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak och Syrien. Den militära kampen mot Daish har under 2017 lett till återtagandet av Mosul, Tal Afar och Hawija.

Utskottet anser att regeringen ska återrapportera till utrikesutskottet om insatsens utformning, eventuella förändrade förutsättningar, och insatsens bidrag till måluppfyllanden. Återrapporteringen ska ske vid tre tillfällen under 2018. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande om att regeringen ska fortsätta utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen för Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2018 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daish. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:31.

2. Återrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen senast den sista mars, sista juni och sista september 2018 ska återrapportera till riksdagens utrikesutskott om insatsens utformning, eventuella förändrade förutsättningar för insatsen och insatsens bidrag till måluppfyllandet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

3. Målformuleringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen måste fortsätta att utveckla målformuleringarna i syfte att också göra målen uppföljningsbara och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

4. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-6.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 71 0 0 12
SD 0 39 0 7
MP 20 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 1 1 0 3
Totalt 253 40 0 56