Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2016/17:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2016

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2017 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan. Det har riksdagen beslutat. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till förfogande till insatsen i Afghanistan. Detta gäller till och med den 31 december 2017.

Riksdagen anser dock att regeringen bör sätta upp tydliga nationella mål för insatsen för att sedan kunna utvärdera det svenska deltagandet. Om regeringen vill förlänga insatsen efter utgången av 2017 bör därför regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om mål för och utvärdering av insatsen. Riksdagen riktade den uppmaningen till regeringen i ett tillkännagivande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2016/17:33 och motion 2016/17:3527. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-12-01
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer 3
bet 2016/17:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2016-12-01, 2016-11-24, 2016-11-17

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2017 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan. Det föreslår det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till förfogande till insatsen i Afghanistan. Detta gäller till och med den 31 december 2017.

Utskottet anser dock att regeringen bör sätta upp tydliga nationella mål för insatsen för att sedan kunna utvärdera det svenska deltagandet. Om regeringen vill förlänga insatsen efter utgången av 2017 bör därför regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om mål för och utvärdering av insatsen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar den uppmaningen till regeringen i ett tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-12
Debatt i kammaren: 2016-12-13
4

Beslut

Beslut: 2016-12-14
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3525 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 1 och

2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 79 0 0 5
SD 0 44 0 4
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 257 63 0 29


2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2017 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsstyrkan Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:33.

3. Mål för och utvärdering av det svenska deltagandet i RSM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om mål för och utvärdering av det svenska deltagandet i Resolute Support Mission och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3527 av Allan Widman m.fl. (L).

4. Vitbok om den samlade svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3525 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

5. Handlingsplan för genomförandet av FN-resolution 1325 i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3525 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)