Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Förutsättningar ska skapas för att införa etableringsjobb (AU12)

Etableringsjobb är en ny subventionerad anställningsform där den anställde får sin inkomst från två håll, ersättning från staten och lön från arbetsgivaren. För att kunna införa ersättningen för etableringsjobb har regeringen föreslagit flera lagändringar.

Regeringen har också lämnat förslag som ska stärka kontrollfunktionen och motverka felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det innebär bland annat en ny lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:AU12

Förutsättningar ska skapas för att införa etableringsjobb (AU12)

Etableringsjobb är en ny subventionerad anställningsform där den anställde får sin inkomst från två håll, ersättning från staten och lön från arbetsgivaren. För att kunna införa ersättningen för etableringsjobb föreslår regeringen flera lagändringar.

Regeringen lämnar också förslag som ska stärka kontrollfunktionen och motverka felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det innebär bland annat en ny lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 oktober 2020. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
4. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
5. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
6. lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av den offentliga arbetsförmedlingen och Trafikverket,
7. lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program med den ändringen att orden "Arbets-förmedlingen utser" i 6 § första stycket ska bytas ut mot "Arbetsförmedlingen utser",
8. lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
9. lag om upphävande av lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:117 punkterna 1-9 och avslår motion

2019/20:3541 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 10 0 295


2. Ytterligare förslag om kontroll- och granskningsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3552 av Mats Green m.fl. (M, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 10 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 13 0 295