Förutsättningar för svensk film

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken (KrU11)

Regeringen har föreslagit sju nya mål för filmpolitiken. Ett av dem är att värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Riksdagen sa ja till förslaget men uppmanade samtidigt regeringen att ta fram förslag om olika frågor.

De frågor som riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag om handlar om:

 • filmpolitikens framtid
 • Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform
 • hur samverkan mellan olika aktörer i branschen kan utvecklas
 • finansieringen av filmpolitiken
 • insatser mot olovlig hantering av film
 • produktionsincitament för filminspelning
 • hur vi ska bevara och tillgängliggöra filmarvet.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionerna: 2015/16:1848 yrkande 4, 2015/16:3385 yrkandena 1, 5, 7, 8, 9, 10 och 11 samt 2015/16:3387 yrkande 9. Delvis bifall till motionerna: 2015/16:1848 till yrkande 1, 2015/16:2135 till yrkande 1 och 2015/16:3387 till yrkandena 3 (i denna del), 5, 8 och 10. Avslag på övriga motionsyrkanden. Utskottet föreslår sju tillkännagivanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-26
Justering: 2016-05-24
Trycklov: 2016-06-01
Reservationer 22
Betänkande 2015/16:KrU11

Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken (KrU11)

Regeringen har föreslagit sju nya mål för filmpolitiken. Ett av dem är att värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men uppmanar samtidigt regeringen att ta fram förslag om olika frågor.

De frågor som utskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram förslag om handlar om:

 • filmpolitikens framtid
 • Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform
 • hur samverkan mellan olika aktörer i branschen kan utvecklas
 • finansieringen av filmpolitiken
 • insatser mot olovlig hantering av film
 • produktionsincitament för filminspelning
 • hur vi ska bevara och tillgängliggöra filmarvet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-08
Debatt i kammaren: 2016-06-09
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
25 förslagspunkter, 18 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 15 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning om filmpolitikens framtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en bred parlamentarisk filmutredning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

bifaller delvis motion

2015/16:1848 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2015/16:2135 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 76 0 0 8
SD 44 0 0 4
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 172 146 0 31


2. Vision för svensk film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)

3. Mål för filmpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om införande av nya mål för den nationella filmpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:132 och avslår motionerna

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, båda i denna del, och 4.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 76 0 8
SD 0 0 44 4
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 1 2
L 0 18 0 1
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 145 128 45 31


4. Handlingsplan för jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2135 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3 och

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12.

Reservation 5 (M, C, L, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 9
SD 0 0 44 4
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 146 127 44 32


5. Utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 0 44 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 1 18 0 2
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 18 44 31


6. Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform snarast bör utredas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

bifaller delvis motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 8 (S, MP)

7. Former för samverkan och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt utreda hur parts- och branschsamverkan kan utvecklas efter att den nuvarande modellen med ett gemensamt filmavtal slutar att gälla och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

Reservation 9 (S, MP)

8. Utvärdering av den nya filmpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 5
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 187 128 0 34


9. Finansieringen av filmpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt utreda en alternativ finansiering av filmpolitiken med utgångspunkt i att behålla den nuvarande mervärdesskattesatsen på biografbiljetter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 9 och

bifaller delvis motionerna

2015/16:2135 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 11 (S, MP)

10. Gemensam finansiering av staten och filmbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 12 (SD)

11. Differentierad biografavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 13 (SD)

12. Inkludering av vodtjänster i finansieringsmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 28.

13. Insatser mot olovlig hantering av film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör ta fram förslag för det fortsatta arbetet med att beivra illegal spridning av film och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

bifaller delvis motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8.

14. Produktionsincitament

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör utreda möjligheten till produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1848 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11 och

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 9.

15. Ökat samarbete med och mellan regionala filmcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 13.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 1 4
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 188 128 1 32


16. Utformningen av stödsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1848 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 15 (SD)

17. Filmstöd och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3366 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1 och

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 1 0 9
SD 0 44 0 4
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 251 45 19 34


18. Samverkan med andra konstformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14.

Reservation 17 (M, C, L, KD)

19. Stärka svensk amatörfilm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 15.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

20. Filmarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda finansieringen av en fortsatt digitalisering av filmarvet och därmed säkerställa att det svenska filmarvet bevaras och tillgängliggörs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8 och

bifaller delvis motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3 i denna del.

21. Barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

22. Fortbildning och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3385 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 16.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

23. Ökat nordiskt filmpolitiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 21 (SD)

24. Det samiska filminstitutet i Kautokeino

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3387 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 22 (SD)

25. Åldersgränser för film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:425 av Margareta Cederfelt (M).