Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Finansutskottets bet 2012/13:FiU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2013

Beslut

Nya regler om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FiU31)

En ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder börjar gälla den 22 juli 2013. Lagen är en anpassning till ett EU-direktiv som innehåller regler om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Alternativa investeringsfonder är bland annat specialfonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder och råvarufonder.

I dag finns regler för specialfonder i lagen om investeringsfonder. Den lagen byter namn till Lagen om värdepappersfonder och regleringen av specialfonder flyttas över till den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Det införs också regler för marknadsföring av alternativa investeringsfonder till konsumenter och andra som inte är professionella investerare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen 2012/13:155 punkterna 1-13 och 15-26 samt bifaller delvis punkt 14.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-30
Justering: 2013-06-11
Betänkande publicerat: 2013-06-12
Trycklov: 2013-06-12
bet 2012/13:FiU31

Nya regler om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FiU31)

En ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder börjar gälla den 22 juli 2013. Lagen är en anpassning till ett EU-direktiv som innehåller regler om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Alternativa investeringsfonder är bland annat specialfonder, riskkapitalfonder, fastighetsfonder och råvarufonder.

I dag finns regler för specialfonder i lagen om investeringsfonder. Den lagen byter namn till Lagen om värdepappersfonder och regleringen av specialfonder flyttas över till den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Det införs också regler för marknadsföring av alternativa investeringsfonder till konsumenter och andra som inte är professionella investerare. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-18
4

Beslut

Beslut: 2013-06-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
4. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
5. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
7. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
8. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
11. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
12. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
13. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,
14. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, med den ändringen att det som i regeringens lagförslag tagits in som ett andra stycke i 5 § i stället ska utgöra sista meningen i första stycket i denna paragraf,
15. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
16. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
17. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
18. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
19. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
20. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
21. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
22. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
23. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
24. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
25. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
26. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:155 punkterna 1-13 och 15-26 samt bifaller delvis proposition 2012/13:155 punkt 14.