Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Större möjligheter att ta brottsvinster ifrån brottslingar (JuU18)

I dag är det bara möjligt att ta ifrån en brottsling vinsten av just det brott som personen döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att vinsten kommer från det brottet. Det ska nu vid allvarlig brottslighet vara möjligt att ta ifrån brottslingen vinsten av inte bara ett visst konkret brott, utan också vinsten av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet. Beviskravet sänks för sambandet mellan det som tas ifrån brottslingen och den brottsliga verksamheten jämfört med vad som i allmänhet gäller i brottmålsprocesser. Dessutom får polis och åklagare bättre möjligheter att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att tas ifrån brottslingen. Med vinst, eller utbyte, av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och värdet av det som kommits över. Att vinsten tas ifrån brottslingen, eller förverkas, innebär att man tar egendomen ifrån brottslingen eller att han eller hon blir skyldig att betala till staten. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-13
Betänkande publicerat: 2008-05-13
Trycklov: 2008-05-13
Reservationer 1
bet 2007/08:JuU18

Större möjligheter att ta brottsvinster ifrån brottslingar (JuU18)

I dag är det bara möjligt att ta ifrån en brottsling vinsten av just det brott som personen döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att vinsten kommer från det brottet. Det ska nu vid allvarlig brottslighet vara möjligt att ta ifrån brottslingen vinsten av inte bara ett visst konkret brott, utan också vinsten av en inte närmare preciserad brottslig verksamhet. Beviskravet sänks för sambandet mellan det som tas ifrån brottslingen och den brottsliga verksamheten jämfört med vad som i allmänhet gäller i brottmålsprocesser. Dessutom får polis och åklagare bättre möjligheter att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att tas ifrån brottslingen. Med vinst, eller utbyte, av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och värdet av det som kommits över. Att vinsten tas ifrån brottslingen, eller förverkas, innebär att man tar egendomen ifrån brottslingen eller att han eller hon blir skyldig att betala till staten. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-21
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förverkande mot annan än gärningsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken, såvitt avser förslaget till 36 kap. 5 a §,
b) lag om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:68 i denna del och avslår motion 2007/08:Ju22 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v01804
mp15004
Totalt28518046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i brottsbalken i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1,
b) lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
c) lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
d) lag om ändring i tullagen (2000:1281),
e) lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
f) lag om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.,
g) lag om ändring i rättegångsbalken,
h) lag om ändring i jordabalken,
i) lag om ändring i polislagen (1984:387) och
j) lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:68 i denna del.

3. Uppföljning av reformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju22 yrkande 2.