Förverkande vid brott, m.m.

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2005

Beslut

Svårare att tjäna pengar på brott (JuU31)

Riksdagen ändrar bestämmelserna för förverkande vid brott. Beslutet grundar sig bland annat på ett rambeslut från EU och syftar till att motverka ekonomisk vinning vid brott och se till att brottslingar fråntas hjälpmedel vid brott. Beslutet innebär att brottsbalkens bestämmelser om förverkande ska kunna användas på alla brott som enligt andra lagar kan ge mer än ett års fängelse. Olika hjälpmedel vid brott, till exempel dyrkar, datorer och knivar, ska i större utsträckning kunna förverkas. Dessutom ska det gå att förverka egendom som brottslingen skaffat sig med hjälp av utbytet från brottet och eventuell avkastning som brottslingen fått på utbytet, t.ex. ränta på pengar som intjänats genom brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-12
Justering: 2005-04-28
Betänkande publicerat: 2005-05-02
Trycklov: 2005-05-02
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:JUU31

Svårare att tjäna pengar på brott (JuU31)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att ändra bestämmelserna för förverkande vid brott. Förslaget grundar sig bland annat på ett rambeslut från EU och syftar till att motverka ekonomisk vinning vid brott och se till att brottslingar fråntas hjälpmedel vid brott. Enligt förslaget ska brottsbalkens bestämmelser om förverkande kunna användas på alla brott som enligt andra lagar kan ge mer än ett års fängelse. Olika hjälpmedel vid brott, till exempel dyrkar, datorer och knivar, ska i större utsträckning kunna förverkas. Dessutom ska det gå att förverka egendom som brottslingen skaffat sig med hjälp av utbytet från brottet och eventuell avkastning som brottslingen fått på utbytet, t.ex. ränta på pengar som intjänats genom brott. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-11
4

Beslut

Beslut: 2005-05-11
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i narkotikastrafflagen och dopningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
1. regeringens förslag till lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64) med den ändringen att 6 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 (lagförslag 1),
2. det av utskottet i bilaga 3 (lagförslag 2) framlagda förslaget till lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64), och
3. regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel med den ändringen att 5 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 (lagförslag 3).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:135 i denna del.

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
5. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,
6. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644),
7. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
8. lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.,
9. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
10. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
11. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
12. lag om ändring i firmalagen (1974:156),
13. lag om ändring i abortlagen (1974:595),
14. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,
15. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),
16. lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),
17. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
18. lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220),
19. lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor,
20. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,
21. lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
22. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
23. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
24. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),
25. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
26. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
27. lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia,
28. lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
29. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
30. lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
31. lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel,
32. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
33. lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,
34. lag om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning,
35. lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
36. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
37. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:135 i denna del.

3. Utvidgat förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju45 och 2004/05:Ju46.

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m05005
c01804
fp035013
kd24009
v24005
mp14003
-0001
Totalt184103062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag