Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier (UbU17)

Svårare att köpa och sälja kontrakt på hyreslägenheter

Riksdagen har bestämt
om ändrade regler
som gäller hyresbostäder.
Det ska bli svårare att
köpa och sälja hyreskontrakt.

Reglerna som gäller
för den som hyr en lägenhet
ska ändras.
De nya reglerna ska göra det svårare
att ge sitt hyreskontrakt
till en annan person
och ta betalt för det.

Den som har köpt
eller har försökt sälja
ett hyreskontrakt
ska kunna bli av med sin lägenhet
på en gång.

Straffen för att sälja och
eller hjälpa till att sälja
hyreskontrakt för att tjäna pengar
blir hårdare.
Det ska också bli ett brott
att köpa ett hyreskontrakt.

Att hyra ut sin lägenhet
till någon annan
kallas att hyra ut i andra hand.
Det blir förbjudet
att ta extra betalt
när man hyr ut sin lägenhet
i andra hand.
Den som hyr ut får bara ta
lite extra pengar
om lägenheten hyrs ut
med möbler eller liknande.

Den som hyr ut i andra hand
och tar ut en för hög hyra
ska kunna bli av med sin lägenhet.
Det blir ett brott
att hyra ut en lägenhet i andra hand
till en för hög hyra
och utan att hyresvärden har sagt ja.

Det är regeringen som har föreslagit
de nya reglerna.
Sen har riksdagen sagt ja
till regeringens förslag.
De ändrade lagarna börjar gälla
den 1 oktober 2019.

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över regleringen för idrottsgymnasier. Att kunna kombinera elitidrott med gymnasiestudier är viktigt för att främja framväxten av nya idrottstalanger, och för att de samtidigt ska kunna få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på senare i livet när elitkarriären är över. Det kan därför finnas behov av införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier, vilket regeringen bör utreda.

Riksdagen har även behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov. Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets arbete med att förebygga och hantera risker för otillåten spridning av nationella prov, men dessa brister har åtgärdats.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar och menar även att risken för otillåten spridning kommer att minska när de nationella proven blir digitala från och med 2022.

Riksdagen anser i likhet med regeringen att det inte finns skäl för att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen. Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om att den ska utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över regleringen för idrottsgymnasier. Att kunna kombinera elitidrott med gymnasiestudier är viktigt för att främja framväxten av nya idrottstalanger, och för att de samtidigt ska kunna få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på senare i livet när elitkarriären är över. Det kan därför finnas behov av införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier, vilket regeringen bör utreda.

Utskottet har även behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov. Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets arbete med att förebygga och hantera risker för otillåten spridning av nationella prov, men dessa brister har åtgärdats.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar och menar även att risken för otillåten spridning kommer att minska när de nationella proven blir digitala från och med 2022.

Utskottet anser i likhet med regeringen att det inte finns skäl för att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.