Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU17

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beslut 18 juni 2019

Utskottets förslag

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över regleringen för idrottsgymnasier. Att kunna kombinera elitidrott med gymnasiestudier är viktigt för att främja framväxten av nya idrottstalanger, och för att de samtidigt ska kunna få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på senare i livet när elitkarriären är över. Det kan därför finnas behov av införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier, vilket regeringen bör utreda.

Utskottet har även behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov. Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets arbete med att förebygga och hantera risker för otillåten spridning av nationella prov, men dessa brister har åtgärdats.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar och menar även att risken för otillåten spridning kommer att minska när de nationella proven blir digitala från och med 2022.

Utskottet anser i likhet med regeringen att det inte finns skäl för att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen. Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om att den ska utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-14
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-05
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:UbU17

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier (UbU17)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över regleringen för idrottsgymnasier. Att kunna kombinera elitidrott med gymnasiestudier är viktigt för att främja framväxten av nya idrottstalanger, och för att de samtidigt ska kunna få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på senare i livet när elitkarriären är över. Det kan därför finnas behov av införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier, vilket regeringen bör utreda.

Utskottet har även behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov. Enligt Riksrevisionens granskning har det funnits brister i Skolverkets arbete med att förebygga och hantera risker för otillåten spridning av nationella prov, men dessa brister har åtgärdats.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömningar och menar även att risken för otillåten spridning kommer att minska när de nationella proven blir digitala från och med 2022.

Utskottet anser i likhet med regeringen att det inte finns skäl för att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Otillåten spridning av nationella prov

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:110 till handlingarna.

2. Digitaliserade nationella prov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M).

Reservation 1 (M, KD)

3. Möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier och tillkännager detta för regeringen.


3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
3 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Otillåten spridning av nationella prov

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:110 till handlingarna.

2. Digitaliserade nationella prov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M).

Reservation 1 (M, KD)

3. Möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier och tillkännager detta för regeringen.