Frågor om placerade barn och unga

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Regeringen bör stärka placerade barns rättigheter (SoU19)

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt, även de som exempelvis bor i ett familjehem. Regeringen bör därför på olika sätt stärka placerade barns rättigheter. Det tycker riksdagen som riktade nio tillkännagivanden, uppmaningar, om det till regeringen.

Enligt riksdagen bör regeringen:

 • Ta fram en ny lag om tvångsvård för barn och unga, LVU, som är tydlig och begriplig och innehåller tydliga mål och krav för tvångsvården.
 • Se över vilka insatser som bör kunna erbjudas även efter en så kallad vårdnadsöverflyttning, det vill säga när familjehemsföräldrar blir barnets nya vårdnadshavare. Då upphör nämndens ansvar att noga följa och ompröva vården av barnet.
 • Se till att det tas fram riktlinjer för i vilka situationer socialnämnden bör överväga adoption på liknande sätt som gäller vid vårdnadsöverflyttning.
 • Initiera en översyn av familjehemmens uppdrag och hur omplaceringar av barn i familjehem kan undvikas.
 • Införa lagkrav på obligatoriska drogtester av föräldrar eller vårdnadshavare vid ansökan om umgänge eller omprövning av vård enligt LVU, och i samband med att vården upphör.
 • Säkra att socialnämnden blir skyldig att följa upp ett barns situation under minst tolv månader efter att barnet är tillbaka hos sin ursprungsfamilj. Det ska också vara tydligt vilket stöd ett barn eller en ungdom bör ha efter att vården har avslutats.
 • Införa lagkrav på att uppföljningen under en placering i familjehem respektive jourhem ska dokumenteras skriftligt.
 • Se över frågan om en skyldighet för socialnämnden att fortsätta erbjuda en familjehemsplacering för barn mellan 18 och 21 år som fortfarande går i gymnasiet.
 • Införa ett nationellt register över familjehem för att kunna följa upp och rapportera olika familjers lämplighet att vara familjehem. Det skulle i sin tur bidra till förbättrad kvalitet och rättssäkerhet hos familjehemmen.

Tillkännagivandena bygger på förslag i motioner från M, SD, C, KD och L från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tio tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Ny LVU, stöd efter vårdnadsöverflyttning, riktlinjer för övervägande av adoption, omplacering av barn, drogtester, uppföljning och stöd efter en placering utanför hemmet, skriftliga uppföljningar, förlängd familjehemsplacering, nationellt register över familjehemmen och licensiering av familjehem och jourhem. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 15 under punkt 19, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-04
Reservationer 15
Betänkande 2020/21:SoU19

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2021-01-28, 2021-01-21, 2020-12-17

Regeringen bör stärka placerade barns rättigheter (SoU19)

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt, även de som exempelvis bor i ett familjehem. Regeringen bör därför på olika sätt stärka placerade barns rättigheter. Det tycker socialutskottet som vill att riksdagen riktar tio tillkännagivanden, uppmaningar, om det till regeringen.

Enligt utskottet bör regeringen:

 • Ta fram en ny lag om tvångsvård för barn och unga, LVU, som är tydlig och begriplig och innehåller tydliga mål och krav för tvångsvården.
 • Se över vilka insatser som bör kunna erbjudas även efter en så kallad vårdnadsöverflyttning, det vill säga när familjehemsföräldrar blir barnets nya vårdnadshavare. Då upphör nämndens ansvar att noga följa och ompröva vården av barnet.
 • Se till att det tas fram riktlinjer för i vilka situationer socialnämnden bör överväga adoption på liknande sätt som gäller vid vårdnadsöverflyttning.
 • Initiera en översyn av familjehemmens uppdrag och hur omplaceringar av barn i familjehem kan undvikas.
 • Införa lagkrav på obligatoriska drogtester av föräldrar eller vårdnadshavare vid ansökan om umgänge eller omprövning av vård enligt LVU, och i samband med att vården upphör.
 • Säkra att socialnämnden blir skyldig att följa upp ett barns situation under minst tolv månader efter att barnet är tillbaka hos sin ursprungsfamilj. Det ska också vara tydligt vilket stöd ett barn eller en ungdom bör ha efter att vården har avslutats.
 • Införa lagkrav på att uppföljningen under en placering i familjehem respektive jourhem ska dokumenteras skriftligt.
 • Se över frågan om en skyldighet för socialnämnden att fortsätta erbjuda en familjehemsplacering för barn mellan 18 och 21 år som fortfarande går i gymnasiet.
 • Införa ett nationellt register över familjehem för att kunna följa upp och rapportera olika familjers lämplighet att vara familjehem. Det skulle i sin tur bidra till förbättrad kvalitet och rättssäkerhet hos familjehemmen.
 • Införa krav på licens för familjehem och jourhem. För att få behålla licensen bör det vara obligatoriskt att huvudmännen deltar i fortbildningar och att verksamheterna utvärderas löpande.

Tillkännagivandena bygger på förslag i motioner från M, SD, C, KD och L från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 10 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny LVU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en ny LVU och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 8 och 9.

Reservation 1 (S, V, MP)

2. Revidering av vårdplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 24.

3. Tidpunkt för övervägande av vårdnadsöverflyttning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 32 och

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

4. Årliga överväganden av vårdnadsöverflyttning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 25 och

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 11.

5. Stöd efter vårdnadsöverflyttning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om stöd efter vårdnadsöverflyttning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 26,

2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 36,

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 13 och

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 2 (S, V, MP)

6. Riktlinjer för övervägande av adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om riktlinjer för övervägande av adoption och tillkännager detta för regeringen.
Därmed avslår riksdagen motion

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 3 (S, V, MP)

7. Övervägande av adoption efter en viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9 och

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 1 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 24 1 294


8. Omplacering av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om omplacering av barn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed avslår riksdagen motion

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 5 (S, V, MP)

9. Övervägande av vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 16.

10. Uppdrag till IVO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 6 (SD)

11. Insatser utan föräldrars samtycke

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 7 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 47 8 0 294


12. Drogtester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om drogtester och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 8 (S, V, MP)

13. Uppföljning och stöd efter en placering utanför hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljning och stöd efter en placering utanför hemmet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 33,

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 9 (S, V, MP)

14. Skriftliga uppföljningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skriftliga uppföljningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 10 (S, V, MP)

15. Förlängd familjehemsplacering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer bakom det som utskottet anför om förlängd familjehemsplacering och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 11 (S, V, MP)

16. Barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 8 och

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 22 och 23.

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


17. Villkor för familjehem och jourhem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkandena 8 och 22.

Reservation 13 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 47 8 0 294


18. Nationellt register över familjehem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett nationellt register över familjehem och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1611 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 42,

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 45,

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11 och

2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 14 (S, V, MP)

19. Licensiering av familjehem och jourhem

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om licensiering av familjehem och jourhem och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1612 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 14,

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 46 och

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 15 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 28 0 294