Frågor om psykisk ohälsa

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2019

Beslut

Regeringen bör se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman (SoU15)

Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman.

 

Enligt riksdagen kan den nuvarande ansvarsfördelningen mellan kommun och region (tidigare landsting) innebära att den enskilde inte får den vård som behövs. Riksdagen anser därför att regeringen bör se över frågan om hur ansvaret för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Efter att regeringen gjort en sådan översyn bör den utreda möjligheterna till en gemensam tvångslagstiftning för personer med psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom. Regeringen bör även se över hur det ska kunna finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med beroendesjukdom.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Förslagen om tillkännagivanden bygger på olika motioner från allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som rör psykisk ohälsa.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin. Regeringen bör se över frågan om hur ansvaret för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Regeringen bör efter det att översynen har gjorts utreda möjligheterna till en gemensam tvångslagstiftning för personer med psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom. Därutöver bör regeringen se över hur det ska kunna finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med beroendesjukdom. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-09
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-15
Reservationer 19
Betänkande 2018/19:SoU15

Alla beredningar i utskottet

2019-04-09, 2019-04-04, 2019-03-12

Regeringen bör se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman.

Enligt socialutskottet kan den nuvarande ansvarsfördelningen mellan kommun och region (tidigare landsting) innebära att den enskilde inte får den vård som behövs. Utskottet anser därför att regeringen bör se över frågan om hur ansvaret för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Efter att regeringen gjort en sådan översyn bör den utreda möjligheterna till en gemensam tvångslagstiftning för personer med psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom. Regeringen bör även se över hur det ska kunna finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med beroendesjukdom.

Utskottet föreslår även att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Förslagen om tillkännagivanden bygger på olika motioner från allmänna motionstiden 2018. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som rör psykisk ohälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell strategi för området psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2041 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:2787 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 20 och

2018/19:2793 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C, L)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 0 1 28 2
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 181 64 69 35


2. Utredning av orsaker till ökad psykisk ohälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1251 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2018/19:1578 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska (båda M) yrkande 1 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 69.

Reservation 4 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 187 127 0 35


3. Utredning om förebyggande av psykisk ohälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:1916 av Johanna Jönsson (C).

Reservation 5 (SD)

4. Utredningar om psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 5, 6, 12 och 13.

Reservation 6 (V)

5. Studier och kartläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 7 (SD)

6. Tillsyn och uppföljning av psykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2787 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 8 (M, SD)

7. Tillsyn och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillsyn och uppföljning av barn- och ungdomspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 68.

8. Samordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:546 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD) yrkande 5,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 33,

2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) och

2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

9. Förebyggande arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1359 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M) yrkandena 2 och 3,

2018/19:1578 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska (båda M) yrkande 2,

2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkande 5 och

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 2, 3 och 13.

10. Första linjen vid psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 1 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 11 (KD)

11. Ungdomsmottagningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 13 och 14.

Reservation 12 (M)

12. Samordning med elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2135 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S) och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 72.

Reservation 13 (M, SD, KD)

13. Uppföljningskrav inom psykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:546 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 62 0 0 8
SD 0 58 0 4
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 255 58 0 36


14. Våld mot barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C) yrkandena 1 och 2.

15. Psykiatrisk tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 15 (V)

16. Rättspsykiatrins organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 16 (SD)

17. Kontroll av försändelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1248 av Betty Malmberg (M) och

2018/19:1316 av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S).

18. Ansvar för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ansvar för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom m.m. och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2018/19:541 av Clara Aranda (SD),

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 27,

2018/19:1667 av Betty Malmberg (M),

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 9, 10, 12 och 13,

2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 3,

2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 28 och 29.

19. Boenden för barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 76.

Reservation 17 (SD, KD)

20. Utredningar om beroendeproblematik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 10 och 11.

Reservation 18 (V)

21. Läkemedelsberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 19 (L)