Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Frågor om tvångsvård

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU38

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 15 juni 2021

Utskottets förslag

Uppmaning till regeringen om översyn av tvångsvården (SoU38)

Regeringen bör se över hela vårdkedjan i en bred översyn av tvångsvården. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Att vårda någon med tvång innebär ett stort ingrepp mot den enskilda personen. Det är därför viktigt att vården är god, säker, effektiv och ändamålsenlig. Det pågår sedan en tid tillbaka flera arbeten på olika delar av området, men det saknas en bred översyn av helheten, anser utskottet.

Enligt utskottet är det bland annat viktigt att de utredningar som görs är rättssäkra, tillförlitliga och baserade på fakta. Personal inom tvångsvården och inom den närliggande vården och omsorgen bör ha god utbildning och det bör säkerställas att de får regelbunden fortbildning på området. Detta för att kunna fatta väl motiverade beslut om tvångsvård.

Förslaget om tillkännagivande bygger på förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att se över hela vårdkedjan i en bred översyn av tvångsvården.

Ärendets gång

Uppmaning till regeringen om översyn av tvångsvården (SoU38)

Regeringen bör se över hela vårdkedjan i en bred översyn av tvångsvården. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Att vårda någon med tvång innebär ett stort ingrepp mot den enskilda personen. Det är därför viktigt att vården är god, säker, effektiv och ändamålsenlig. Det pågår sedan en tid tillbaka flera arbeten på olika delar av området, men det saknas en bred översyn av helheten, anser utskottet.

Enligt utskottet är det bland annat viktigt att de utredningar som görs är rättssäkra, tillförlitliga och baserade på fakta. Personal inom tvångsvården och inom den närliggande vården och omsorgen bör ha god utbildning och det bör säkerställas att de får regelbunden fortbildning på området. Detta för att kunna fatta väl motiverade beslut om tvångsvård.

Förslaget om tillkännagivande bygger på förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2020.

Förslagspunkter

1. Frågor om tvångsvård

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en bred översyn av tvångsvården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:2928 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 8,

2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 20,

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 14,

2020/21:2720 av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP) yrkande 5,

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 14,

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 17 och 18,

2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 13, 15 och 18 samt

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 1 (S, MP)