Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Framtidsfullmakter ska öka privatpersoners självbestämmande (CU11)

Alla får själva bestämma vem som ska ta hand om deras pengar

Om en person är för sjuk för att
själv ta hand om sina egna pengar
kan en annan person göra det.

I dag kallas en sådan person
för en god man eller
en förvaltare. Men en person
som behöver en god man
eller förvaltare får inte bestämma
helt själv vem som ska vara det.

Nu har riksdagen bestämt att alla
människor i förhand ska få bestämma
vem som ska få ta hand om ens pengar
och andra viktiga saker när
man inte längre kan klara det själv.

En svensk person kan när som helst
bestämma vem som ska få det uppdraget.
Då skrivs något som kallas för en
framtids-fullmakt.
Framtids-fullmakten är ett komplement
till goda män och förvaltare.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag
om framtids-fullmakter.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem. Framtidsfullmakten ska börja gälla när den enskilde på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning inte längre har förmågan att fatta beslut.

Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2017.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet var en uppmaning om elektroniska framtidsfullmakter. Riksdagen anser att regeringen borde ta initiativ till att se över om framtidsfullmakter kan hanteras elektroniskt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att överväga frågan om upprättande och hantering av elektroniska framtidsfullmakter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-02
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-10
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:CU11

Framtidsfullmakter ska öka privatpersoners självbestämmande (CU11)

Privatpersoner ska på förhand kunna utse en person som kan ta hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte kan det. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag om framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem. Framtidsfullmakten ska börja gälla när den enskilde på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning inte längre har förmågan att fatta beslut.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 juli 2017.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet är en uppmaning om elektroniska framtidsfullmakter. Utskottet anser att regeringen borde ta initiativ till att se över om framtidsfullmakter kan hanteras elektroniskt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-18
Debatt i kammaren: 2017-04-19
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framtidsfullmakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om framtidsfullmakter,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i ärvdabalken,
4. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att överväga frågan om upprättande och hantering av elektroniska framtidsfullmakter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:30 punkterna 1-5 och motionerna

2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3601 av Robert Hannah m.fl. (L, KD, M, C) samt

avslår motion

2016/17:655 av Nina Lundström (L).

2. Den framtida utformningen av lagen om framtidsfullmakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2016/17:3602 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 273 18 20 38


3. Den framtida utformningen av ett legalt ställföreträdarskap för anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 291 19 0 39