Fri- och rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2016

Beslut

Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över (KU15)

Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen om skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant lagförslag.

Riksdagen vill också att regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid överträdelser av fri- och rättigheter i regeringsformen. Riksdagen riktar därför ytterligare ett tillkännagivande till regeringen som alltså riktar in sig mer mot regeringsformen.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om återkallande av medborgarskap och stärkt skydd för äganderätten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen. Bifall till motion med tillkännagivande om skadestånd vid överträdelse av regeringsformen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-15
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-23
Reservationer 16
Betänkande 2015/16:KU15

Alla beredningar i utskottet

2016-03-15, 2016-03-10, 2016-02-11

Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över (KU15)

Det borde framgå av lagen att enskilda personer kan få skadestånd om stat eller kommun bryter mot Europakonventionen om skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Det anser konstitutionsutskottet som tycker att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett sådant lagförslag. KU föreslår därför att riskdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här.

Konstitutionsutskottet föreslår också att riksdagen riktar ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Enligt KU borde regeringen tillsätta en utredning som ska se över hur möjligheten till skadestånd ska se ut vid överträdelser av fri- och rättigheter i regeringsformen.

KU föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om återkallande av medborgarskap och stärkt skydd för äganderätten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-06
Debatt i kammaren: 2016-04-07
4

Beslut

Beslut: 2016-04-07
17 förslagspunkter, 10 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett stärkt skydd för äganderätten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2500 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:2530 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

2. Rättighetsskydd för enskild mot annan enskild

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 72 0 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 218 72 0 59


3. Återkallande av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1005 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 25,

2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 7 och 8,

2015/16:1284 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 38,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 31 och

2015/16:3126 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 248 42 0 59


4. Samvetsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2516 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 41 1 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 248 41 1 59


5. Böneutrop

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2665 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och

2015/16:66 av Richard Jomshof och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 5 (SD)

6. Diskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4 och

2015/16:2619 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 0 42 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 230 18 42 59


7. Förbud mot slöja i offentliga miljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 0 41 1 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 248 41 1 59


8. En värdekommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1605 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) och

2015/16:2683 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 9 (KD)

9. Rätten till liv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1628 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) yrkande 1 och

2014/15:2990 av Emma Henriksson (KD) yrkande 1.

Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 0 0 12
SD 41 0 0 7
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 277 12 0 60


10. Ett tredje kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:509 av Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (S),

2014/15:1685 av Anders Schröder m.fl. (MP),

2015/16:49 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:868 av Alexandra Völker (S) och

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 10.

Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)

11. EU:s medlemsländers respekt för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkande 7,

2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 8 och

2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 1 0 71 12
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 13 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 206 13 71 59


12. Hbt-personers mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4.

13. Rätten till domstolsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:811 av Robert Hannah och Said Abdu (FP).

14. Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till en reglering av enskilda fysiska och juridiska personers möjlighet att få skadestånd av staten eller en kommun vid överträdelse av Europakonventionen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:465 av Björn von Sydow (S) och

2015/16:2502 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 15 (SD)

15. Skadestånd vid överträdelse av regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppgift att analysera frågan om skadestånd vid överträdelse av grundlagsskyddade fri- och rättigheter i regeringsformen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2493 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1.

Reservation 16 (S, MP, V)

16. Stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3100 av Markus Wiechel (SD).

17. Ekonomiskt stöd till politiska partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2040 av Magnus Persson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD).