Genetisk integritet m.m.

Socialutskottets bet 2005/06:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Ny lag om genetisk integritet (SoU16)

En ny lag om genetisk integritet börjar gälla den 1 juli 2006. Den nya lagen innebär att ingen ska få kräva genetisk undersökning eller information som villkor för ett avtal, till exempel försäkring, anställning eller boende. Ingen ska heller i samband med avtal får söka efter eller använda genetisk information om den andre. Det finns undantag för försäkringsbolag. De ska få söka efter eller använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar på mycket höga belopp. Undantaget ska inte gälla vid så kallade barnförsäkringar. Regeringen hade föreslagit att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Riksdagen ansåg att lagförslaget i den delen inte var tillräckligt genomarbetat. Riksdagen sade därför nej till förslaget och förutsatte att regeringen kommer tillbaka med ett nytt lagförslag som kan börja gälla senast den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till propositionens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713). I övrigt delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-04-04
Betänkande publicerat: 2006-04-18
Trycklov: 2006-04-11
Reservationer 16
bet 2005/06:SoU16

Ny lag om genetisk integritet (SoU16)

En ny lag om genetisk integritet börjar gälla den 1 juli 2006. Den nya lagen innebär att ingen ska få kräva genetisk undersökning eller information som villkor för ett avtal, till exempel försäkring, anställning eller boende. Ingen ska heller i samband med avtal får söka efter eller använda genetisk information om den andre. Det finns undantag för försäkringsbolag. De ska få söka efter eller använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar på mycket höga belopp. Undantaget ska inte gälla vid så kallade barnförsäkringar. Regeringen har föreslagit att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Socialutskottet anser att lagförslaget i den delen inte är tillräckligt genomarbetat. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till förslaget och förutsätter att regeringen kommer tillbaka med ett nytt lagförslag som kan börja gälla senast den 1 januari 2007. Riksdagen föreslås i huvudsak säga ja till övriga lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-26
4

Beslut

Beslut: 2006-04-26
21 förslagspunkter, 17 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So22 yrkande 1.

Reservation 1 (kd)

2. Förbud mot att använda genetisk undersökning och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 1 § förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motion 2005/06:So21 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)

3. Föreskrifter om genetiska undersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 8 § första stycket 1 förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motion 2005/06:So22 yrkande 2.

Reservation 3 (kd)

4. Fosterdiagnostik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 kap. 1 § förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So22 yrkandena 3 och 4, 2005/06:So530 yrkande 5 och 2005/06:So712 yrkande 8.

Reservation 4 (kd)

5. Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 kap. 2 § första och andra styckena förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So22 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:So712 yrkande 9.

Reservation 5 (kd)

6. Preimplantatorisk genetisk diagnostik i särskilt fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 kap. 2 § tredje stycket förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So21 yrkande 3 och 2005/06:So22 yrkande 7.

Reservation 6 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c15007
fp03819
kd02508
v21007
mp12005
-1001
Totalt170109169

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Översyn av abortlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So712 yrkande 13.

Reservation 7 (kd)

8. Abortförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So530 yrkandena 1 och 3, 2005/06:So532, 2005/06:So559 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So560, 2005/06:So712 yrkandena 10-12 och 2005/06:Kr412 yrkande 14.

Reservation 8 (kd)

9. Omyndiga abortsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So514 och 2005/06:So530 yrkande 4.

10. Självtester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So21 yrkande 2.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m045010
c01507
fp03909
kd02508
v21007
mp11015
-1001
Totalt154124170

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Försäkringsbolagens möjlighet att efterforska och använda genetisk information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 2 § förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So20 och 2005/06:So21 yrkande 4.

12. Sekretess på försäkringsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) samt ger som sin mening till känna vad utskottet anfört om sekretess på försäkringsområdet.
Därmed avslår riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del.

13. PKU-biobanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju528 yrkande 1.

14. Vårdgivares behörighet vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 och 4 §§ förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:L262 yrkande 10, 2005/06:L342 yrkande 20 och 2005/06:So575.

Reservation 10 (m, c, fp)
Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m045010
c01507
fp03909
kd23118
v20197
mp12005
-1001
Totalt1591002070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Befruktning utanför kroppen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L262 yrkandena 5 och 6.

Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200123
m450010
c15007
fp38109
kd24108
v02107
mp10007
-1001
Totalt25323172

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So528.

17. Prioriteringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L262 yrkande 9, 2005/06:L341 yrkande 4, 2005/06:L342 yrkande 19, 2005/06:So513 och 2005/06:So630.

Reservation 13 (v, mp)
Reservation 14 (c)

18. Förbudet mot kommersiell hantering av humanbiologiskt material

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 kap. 6 § förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So22 yrkande 8 och 2005/06:So628 yrkande 1.

Reservation 15 (kd)

19. Övriga frågor om stamcellsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del och avslår motionerna 2005/06:So628 yrkande 2, 2005/06:So629 yrkandena 1-3, 2005/06:So712 yrkandena 2 och 4-7 samt 2005/06:MJ593 yrkande 1.

Reservation 16 (kd)

20. Förslaget till lag om genetisk integritet m.m. i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar förslaget till lag om genetisk integritet m.m. i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändringen att andra punkten i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse: "Bestämmelserna i 2 kap. 1 § första stycket och andra stycket första meningen samt 2 § tillämpas på försäkringsområdet först från och med den 1 januari 2007."
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:64 i denna del.

21. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
3. lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
4 lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
5. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,
6. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
i den mån inte lagförslagen omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:64 i denna del.