Genetisk integritet m.m.

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Ny lag om genetisk integritet (SoU16)

En ny lag om genetisk integritet börjar gälla den 1 juli 2006. Den nya lagen innebär att ingen ska få kräva genetisk undersökning eller information som villkor för ett avtal, till exempel försäkring, anställning eller boende. Ingen ska heller i samband med avtal får söka efter eller använda genetisk information om den andre. Det finns undantag för försäkringsbolag. De ska få söka efter eller använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar på mycket höga belopp. Undantaget ska inte gälla vid så kallade barnförsäkringar. Regeringen hade föreslagit att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Riksdagen ansåg att lagförslaget i den delen inte var tillräckligt genomarbetat. Riksdagen sade därför nej till förslaget och förutsatte att regeringen kommer tillbaka med ett nytt lagförslag som kan börja gälla senast den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till propositionens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713). I övrigt delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny lag om genetisk integritet (SoU16)

En ny lag om genetisk integritet börjar gälla den 1 juli 2006. Den nya lagen innebär att ingen ska få kräva genetisk undersökning eller information som villkor för ett avtal, till exempel försäkring, anställning eller boende. Ingen ska heller i samband med avtal får söka efter eller använda genetisk information om den andre. Det finns undantag för försäkringsbolag. De ska få söka efter eller använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar på mycket höga belopp. Undantaget ska inte gälla vid så kallade barnförsäkringar. Regeringen har föreslagit att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Socialutskottet anser att lagförslaget i den delen inte är tillräckligt genomarbetat. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till förslaget och förutsätter att regeringen kommer tillbaka med ett nytt lagförslag som kan börja gälla senast den 1 januari 2007. Riksdagen föreslås i huvudsak säga ja till övriga lagförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.