Genomförande av EG-direktivet om kliniskaprövningar av humanläkemedel samt andraläkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2004

Beslut

Klinisk prövning av läkemedel (SoU7)

Läkemedelslagens regler om klinisk prövning av läkemedel på människor ändras. Ändringarna handlar i huvudsak om utökade krav på information om och samtycke till kliniska läkemedelsprövningar samt begränsningar av när sådana prövningar får utföras på underåriga och icke beslutskompetenta vuxna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Klinisk prövning av läkemedel (SoU7)

Läkemedelslagens regler om klinisk prövning av läkemedel på människor ändras. Ändringarna handlar i huvudsak om utökade krav på information om och samtycke till kliniska läkemedelsprövningar samt begränsningar av när sådana prövningar får utföras på underåriga och icke beslutskompetenta vuxna. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.