Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Regler för biodrivmedel EU-anpassas (MJU6)

Regeringen vill göra ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna är en anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Bland annat innebär ändringen två saker för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. Dels föreslås ändrade definitioner av vad som är avfall och restprodukter som får användas till biodrivmedel, dels ändras kraven när det gäller minskningen av växthusgasutsläpp.

Regeringen föreslår även ett mål om hur stor andelen avancerade biodrivmedel ska vara år 2020: Minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade dock två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen att dels göra en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel, dels verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:324 yrkandena 1 och 3 ett tillkännagivande om en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel 10 bör göras och om att en utredning av konsekvenser ska göras innan föreskrifter meddelas om bl.a. vad som ska avses med begreppet restprodukt Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:324 yrkande 2 ett tillkännagivande om vikten av förutsägbara och långsiktiga villkor för biodrivmedel. Avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-24
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-10-27
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:MJU6

Alla beredningar i utskottet

2017-10-24, 2017-10-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och godkänner vad regeringen föreslår om mål för andelen avancerade biodrivmedel.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:217 punkterna 1 och 2.

2. Analys av konsekvenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför dels om analys av konsekvenser av nya regler för biodrivmedel, dels om att utreda konsekvenserna innan ytterligare föreskrifter meddelas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 100 0 13
M 74 0 0 9
SD 38 0 0 8
MP 0 23 0 2
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 2
Totalt 161 140 0 48


3. Långsiktiga villkor för biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vikten av förutsägbara och långsiktiga villkor för biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 100 0 13
M 74 0 0 9
SD 38 0 0 8
MP 0 23 0 2
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 2
Totalt 161 140 0 48


4. Tillgång till hållbara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 1 0 13
M 0 74 0 9
SD 38 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 2
Totalt 179 122 0 48