Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Skatteregler anpassas för att leva upp till EU:s krav mot skatteundandraganden (SkU4)

De så kallade CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) ska anpassas för att leva upp till kraven i EU:s direktiv, alltså bindande EU-regler, mot skatteundandraganden. CFC-reglerna möjliggör en löpande beskattning av svenska delägare i utländska bolag för deras utländska lågbeskattade inkomster. CFC-reglerna är en central del i organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings, OECD:s, projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. För att implementera och samordna OECD:s rekommendationer har EU-kommissionen antagit ett direktiv mot skatteundandraganden.

Riksdagen har gjort bedömningen att det är nödvändigt att ändra lagstiftningen för att de svenska reglerna ska leva upp till kraven i EU:s direktiv och sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-23
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-09
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SkU4

Skatteregler anpassas för att leva upp till EU:s krav mot skatteundandraganden (SkU4)

Regeringen föreslår att CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) ska anpassas för att leva upp till kraven i EU:s direktiv, alltså bindande EU-regler, mot skatteundandraganden.

CFC-reglerna möjliggör en löpande beskattning av svenska delägare i utländska bolag för deras utländska lågbeskattade inkomster. CFC-reglerna är en central del i organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings, OECD:s, projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. För att implementera och samordna OECD:s rekommendationer har EU-kommissionen antagit ett direktiv mot skatteundandraganden.

Regeringen har gjort bedömningen att det är nödvändigt att ändra lagstiftningen för att de svenska reglerna ska leva upp till kraven i EU:s direktiv. Skatteutskottet delar regeringens bedömning och föreslår att riksdagen röstar ja till förslaget. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:296 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2018/19:50 av David Lång m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 277 60 0 12