Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

Försvarsutskottets bet 2015/16:FöU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Riksdagen vill att användningen av explosiva ämnen kartläggs (FöU11)

Användningen av explosiva ämnen i kriminellt syfte borde kartläggas och dessutom borde lagstiftningen kring handgranater ses över. Det anser riksdagen som nu uppmanar regeringen till det här i ett tillkännagivande.

Riksdagen sa samtidigt ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att den svenska lagen om brandfarliga och explosiva varor följer ett bindande beslut i EU. EU-beslutet handlar om regler för hur försäljning av brandfarliga och explosiva varor får gå till.

Förändringen i Sverige skulle bland annat innebära att man måste ha tillstånd för att exportera explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ansvaret för tillstånden.

Förändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionen om att se över lagstiftningen som omfattar handgranater. Avslag på den andra motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-22
Justering: 2016-04-05
Trycklov: 2016-04-08
Reservationer 1
bet 2015/16:FöU11

Alla beredningar i utskottet

2016-03-22, 2016-03-15

Försvarsutskottet vill att användningen av explosiva ämnen kartläggs (FöU11)

Användningen av explosiva ämnen i kriminellt syfte borde kartläggas och dessutom borde lagstiftningen kring handgranater ses över. Det anser försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att den svenska lagen om brandfarliga och explosiva varor följer ett bindande beslut i EU. EU-beslutet handlar om regler för hur försäljning av brandfarliga och explosiva varor får gå till. Förändringen i Sverige skulle bland annat innebära att man måste ha tillstånd för att exportera explosiva varor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås få ansvaret för tillstånden. Förändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-13
Debatt i kammaren: 2016-04-14
4

Beslut

Beslut: 2016-04-20
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:94.

2. Klassning och straffsatser gällande handgranater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att genomföra en kartläggning av explosiva ämnen i kriminella sammanhang och att se över lagstiftningen som omfattar handgranater och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:2650 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4 och

avslår motion

2015/16:2785 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 95 0 17
M 69 0 0 15
SD 45 0 0 3
MP 1 21 0 3
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 182 116 0 51