Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Genomförande av EU:s ändrade skyddsgrundsdirektiv (SfU5)

De svenska bestämmelserna om när statslösa personer och personer från länder utanför EU ska få status som flykting eller annan skyddsbehövande ändras. Även vad skyddet innebär ändras. Det blir tydligare att endast staten, parter eller vissa organisationer i ursprungslandet kan erbjuda skydd mot förföljelse eller annan behandling som kan göra att en person behöver skydd. Det blir också tydligare att skyddet måste vara effektivt och inte tillfälligt. I vissa fall ska en skyddsbehövande fortsätta att vara skyddsbehövande även om omständigheterna har ändrats. När tidsbegränsade uppehållstillstånd förnyas för skyddsbehövande eller deras familjemedlemmar ska tiden som huvudregel vara minst två år.

De svenska lagändringarna är ett svar på EU:s omarbetade skyddsgrundsdirektiv, som syftar till ökad harmonisering och att förtydliga och förenkla reglerna inom EU när det gäller grunderna för skydd och skyddets innehåll. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-20
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:SfU5

Genomförande av EU:s ändrade skyddsgrundsdirektiv (SfU5)

De svenska bestämmelserna om när statslösa personer och personer från länder utanför EU ska få status som flykting eller annan skyddsbehövande ändras. Även vad skyddet innebär ändras. Det blir tydligare att endast staten, parter eller vissa organisationer i ursprungslandet kan erbjuda skydd mot förföljelse eller annan behandling som kan göra att en person behöver skydd. Det blir också tydligare att skyddet måste vara effektivt och inte tillfälligt. I vissa fall ska en skyddsbehövande fortsätta att vara skyddsbehövande även om omständigheterna har ändrats. När tidsbegränsade uppehållstillstånd förnyas för skyddsbehövande eller deras familjemedlemmar ska tiden som huvudregel vara minst två år.

De svenska lagändringarna är ett svar på EU:s omarbetade skyddsgrundsdirektiv, som syftar till ökad harmonisering och att förtydliga och förenkla reglerna inom EU när det gäller grunderna för skydd och skyddets innehåll. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:42 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-6 och

2014/15:47 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-7.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 10 0 0 9
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 1 44 0 4
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 0 0 16 5
KD 16 0 0 0
Totalt 233 44 16 56


2. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).