Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2006

Beslut

Polis ska få ta del av uppgifter om flygpassagerare (SfU14)

Flygbolagen blir skyldiga att på begäran låta Rikspolisstyrelsen få uppgift om vilka flygpassagerare som är på väg till Sverige från länder utanför EU. Flygbolagen ska då uppge passagerares namn, medborgarskap, passnummer, flightnummer och när planet väntas anlända. Polisen ska spara uppgifterna i ett delvis sekretessbelagt passagerarregister. Flygbolag som låter bli att föra över uppgifter ska bli skyldiga att betala en avgift på upp till 46 000 kronor. De svenska bestämmelserna grundar sig på ett EU-direktiv med syfte att förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring. Direktivet är också ett led i kampen mot terrorismen. Lagförslagen börjar gälla den 1 september 2006. Samtidigt ger riksdagen regeringen i uppdrag att "följa upp och analysera tillämpningen av bestämmelserna och de aspekter på tillämpningen som belyser förhållandet till Genèvekonventionen och annan folkrätt, liksom till svensk grundlag". Regeringen ska sedan redovisa resultatet för riksdagen. Det blir också bli möjligt för Migrationsverket att dra tillbaka ett uppehållstillstånd för studier i Sverige om det visar sig att förutsättningarna har ändrats. Bakgrunden är en rapport från Migrationsverket som pekar på ett omfattande missbruk av uppehållstillstånd för studier. Många som hämtat ut tillståndet skriver aldrig in sig vid någon högskola eller universitet. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till initiativ. Bifall till motion angående överföring av passageraruppgifter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-10
Trycklov: 2006-05-10
Reservationer 6
Betänkande 2005/06:SfU14

Polis ska få ta del av uppgifter om flygpassagerare (SfU14)

Polis ska få ta del av uppgifter om flygpassagerare (SfU14)

Flygbolagen blir skyldiga att på begäran låta Rikspolisstyrelsen få uppgift om vilka flygpassagerare som är på väg till Sverige från länder utanför EU. Flygbolagen ska då uppge passagerares namn, medborgarskap, passnummer, flightnummer och när planet väntas anlända. Polisen ska spara uppgifterna i ett delvis sekretessbelagt passagerarregister. Flygbolag som låter bli att föra över uppgifter ska bli skyldiga att betala en avgift på upp till 46 000 kronor.

De föreslagna svenska bestämmelserna grundar sig på ett EU-direktiv med syfte att förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring. Direktivet är också ett led i kampen mot terrorismen. Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 september 2006.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen i uppdrag att "följa upp och analysera tillämpningen av bestämmelserna och de aspekter på tillämpningen som belyser förhållandet till Genèvekonventionen och annan folkrätt, liksom till svensk grundlag". Regeringen ska sedan redovisa resultatet för riksdagen.

Det blir också bli möjligt för Migrationsverket att dra tillbaka ett uppehållstillstånd för studier i Sverige om det visar sig att förutsättningarna har ändrats. Bakgrunden är en rapport från Migrationsverket som pekar på ett omfattande missbruk av uppehållstillstånd för studier. Många som hämtat ut tillståndet skriver aldrig in sig vid någon högskola eller universitet. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2007. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-18
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Överföring av passageraruppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om passagerarregister,
b. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 9 kap. 31 §,
c. lag om ändring i polisdatalagen (1998:622) och
d. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen skall följa upp och analysera tillämpningen av de nu aktuella förslagen och de aspekter på tillämpningen som belyser förhållandet till bl.a. Genèvekonventionen och därefter återkomma till riksdagen med en redovisning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:129 punkt 1 och motion 2005/06:Sf25 och avslår motionerna 2005/06:Sf26 yrkande 2, 2005/06:Sf27, 2005/06:Sf28 yrkande 2 och 2005/06:Sf29 yrkandena 2-7.

Reservation 1 (c, kd)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m47008
c01804
fp41007
kd02904
v00235
mp00134
-0011
Totalt216473749

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Omförhandling av EG-direktiv om transportörsansvar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf5 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 3,
2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 1,
2005/06:Sf28 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 1,
2005/06:Sf29 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 1 och
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6.

Reservation 3 (c, kd, v, mp)
Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m45019
c01804
fp00417
kd02904
v02305
mp01304
-0101
Totalt173844250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Uppehållstillstånd för studier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf26 yrkande 3, 2005/06:Sf240 och 2005/06:Ub325 yrkande 2.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270116
m39178
c18004
fp41007
kd02904
v23005
mp12005
-1001
Totalt26130850

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c18004
fp41007
kd10284
v23005
mp13004
-1001
Totalt225472849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Rättelse i utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).