Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Uppehållstillstånd för unionsmedborgare avskaffas (SfU9)

Systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar avskaffas. I stället införs begreppet uppehållsrätt, en självständig rätt att uppehålla sig i Sverige. Uppehållsrätten omfattar bland annat arbetstagare, egna företagare, studerande och arbetssökande. När en EES-medborgare har vistats här under mer än tre månader ska Migrationsverket utfärda ett registreringsbevis. För EES-medborgares familjemedlemmar utfärdas uppehållskort. Handlingarna är bevis för att personerna registrerat eller anmält sig. Personer med uppehållsrätt får också ett utökat skydd mot avvisning och utvisning. Vidare införs en ny ställning som varaktigt bosatt för så kallade tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Enligt huvudregeln ska en tredjelandsmedborgare som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats oavbrutet i Sverige i fem år beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Det innebär att personen får vissa rättigheter som liknar de rättigheter som unionsmedborgare har. Personen beviljas även ett EG-uppehållstillstånd som ska gälla i minst fem år. Lagändringarna börjar gälla den 30 april 2006. Ändringarna innebär att EU:s rörlighetsdirektiv och EU-direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning genomförs i svensk lag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2. Delvis bifall till propositionen punkt 1. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-16
Betänkande publicerat: 2006-03-21
Trycklov: 2006-03-21
Reservationer 6
bet 2005/06:SfU9

Uppehållstillstånd för unionsmedborgare avskaffas (SfU9)

Systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar avskaffas. I stället införs begreppet uppehållsrätt, en självständig rätt att uppehålla sig i Sverige. Uppehållsrätten omfattar bland annat arbetstagare, egna företagare, studerande och arbetssökande. När en EES-medborgare har vistats här under mer än tre månader ska Migrationsverket utfärda ett registreringsbevis. För EES-medborgares familjemedlemmar utfärdas uppehållskort. Handlingarna är bevis för att personerna registrerat eller anmält sig. Personer med uppehållsrätt får också ett utökat skydd mot avvisning och utvisning.

Vidare införs en ny ställning som varaktigt bosatt för så kallade tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare är personer som inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Enligt huvudregeln ska en tredjelandsmedborgare som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats oavbrutet i Sverige i fem år beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Det innebär att personen får vissa rättigheter som liknar de rättigheter som unionsmedborgare har. Personen beviljas även ett EG-uppehållstillstånd som ska gälla i minst fem år.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 30 april 2006. Ändringarna innebär att EU:s rörlighetsdirektiv och EU-direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning genomförs i svensk lag.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-29
4

Beslut

Beslut: 2006-03-29
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf19 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (m)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c40126
fp003810
kd220110
v21007
mp11006
-1001
Totalt177435178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Icke-diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L291 yrkande 38.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01606
fp038010
kd022011
v20107
mp11006
-1001
Totalt150120079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Passkrav, registrering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf18 yrkandena 1 och 3.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m430012
c16006
fp380010
kd230010
v02107
mp01106
-0101
Totalt23733079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Sanktionsmöjlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf18 yrkande 4.

Reservation 5 (v, mp)

5. Rättslig prövning i säkerhetsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf18 yrkandena 2 och 5.

Reservation 6 (v, mp)

6. Lagförslag och bemyndigande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) utom såvitt avser 5 kap. 17 § samt med den ändringen att i 2 kap. 3 och 4 §§ orden "ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta" ersätts med orden "ställning som varaktigt bosatt", och rubriken närmast före 13 kap. 10 § ges lydelsen "Motivering av beslut",
2. lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
3. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
dels bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om avgifter för ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige enligt de riktlinjer som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:77 punkt 2 och bifaller delvis proposition 2005/06:77 punkt 1.