Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Utökad rätt till familjeåterförening (SfU8)

Utlänningslagen ändras bland annat så att det blir lättare för vissa medlemmar ur kärnfamiljen att få uppehållstillstånd för att kunna förenas med sin familj i Sverige. Vidare ska uppehållstillstånd kunna vägras vid till exempel särlevnad, skenförhållanden, om ansökan om uppehållstillstånd grundar sig på oriktiga uppgifter eller om den som söker uppehållstillstånd utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Ändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Migrationsverket blir skyldigt att erbjuda den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening en DNA-analys så att han eller hon kan bevisa släktskapet. Riksdagen sade jag till regeringens förslag med den ändringen att lagändringarna ska börja gälla redan den 30 april 2006 förutom reglerna om DNA-analys som ska börja gälla den 1 juli 2006. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att undersöka hur Migrationsverket använder de regler som ska skydda kvinnor som har kommit till Sverige för att bo tillsammans med en man i landet och under förhållandet utsatts för våld. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändring.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall och delvis bifall till motionerna om misshandlade kvinnor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-16
Betänkande publicerat: 2006-03-21
Trycklov: 2006-03-21
Reservationer 20
bet 2005/06:SfU8

Utökad rätt till familjeåterförening (SfU8)

Utlänningslagen ändras bland annat så att det blir lättare för vissa medlemmar ur kärnfamiljen att få uppehållstillstånd för att kunna förenas med sin familj i Sverige. Vidare ska uppehållstillstånd kunna vägras vid till exempel särlevnad, skenförhållanden, om ansökan om uppehållstillstånd grundar sig på oriktiga uppgifter eller om den som söker uppehållstillstånd utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Förslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Migrationsverket blir skyldigt att erbjuda den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening en DNA-analys så att han eller hon kan bevisa släktskapet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger jag till regeringens förslag med den ändringen att lagändringarna ska börja gälla redan den 30 april 2006 förutom reglerna om DNA-analys som ska börja gälla den 1 juli 2006. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att undersöka hur Migrationsverket använder de regler som ska skydda kvinnor som har kommit till Sverige för att bo tillsammans med en man i landet och under förhållandet utsatts för våld. Om det visar sig att skyddet inte är tillräckligt bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-29
4

Beslut

Beslut: 2006-03-29
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppehållstillstånd för make och sambo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m) yrkande 1.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c16006
fp380010
kd230010
v21007
mp11006
-1001
Totalt22843078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Introduktionskurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 2 (c, fp)
Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170027
m004312
c01606
fp038010
kd221010
v21007
mp11006
-1001
Totalt172554379

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Omförhandling av familjeåterföreningsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c16006
fp380010
kd220011
v02107
mp01106
-0101
Totalt23733079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Familjeåterförening när barnet fyllt 18 år m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 1 i denna del.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c16006
fp380010
kd230010
v02107
mp01106
-0101
Totalt23833078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Återinförande av sista länken-bestämmelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 5 i denna del,
2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 1 i denna del,
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 18 och
2005/06:Sf420 av Tasso Stafilidis (v) yrkande 2.

Reservation 6 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c01606
fp362010
kd022011
v02107
mp01106
-0101
Totalt19773079

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Krav på hushållsgemenskap och beroendeförhållande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 5 i denna del,
2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) yrkande 1,
2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 1 i denna del,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 17 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 19.

Reservation 7 (c, fp, kd, v)

7. Vidgade regler för familjeåterförening i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2005/06:Sf290 av Torsten Lindström (kd) yrkande 4.

Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (mp)

8. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m) yrkande 3,
2005/06:Sf364 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 17 och 18 samt
2005/06:Sf377 av Bengt-Anders Johansson (m).

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)

9. Begränsningar i rätten till familjeåterförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 12 (fp, kd)

10. Familjeåterförening för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 13 (mp)

11. Återkallelse av uppehållstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) såvitt avser 7 kap. 3 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:72 i denna del och avslår motionerna
2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 1 och
2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 14 (v, mp)

12. Misshandlade kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en översyn av tillämpningen av bestämmelsen om att fortsatt uppehållstillstånd får ges när ett förhållande upphört främst på grund av våld eller annan allvarlig kränkning.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:Sf373 yrkande 20 och 2005/06:A370 yrkande 32 i denna del och bifaller delvis motionerna 2005/06:Sf22 yrkande 4 och 2005/06:Sf251 yrkande 17.

13. Registerkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 21 och
2005/06:A370 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 32 i denna del.

Reservation 15 (kd)

14. Ansökan innan ankomst till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf251 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16,
2005/06:Sf334 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 18 och
2005/06:Sf373 av Sven Brus m.fl. (kd) yrkande 22.

Reservation 16 (c, fp, kd, v, mp)

15. Handläggningstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 2,
2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkandena 5 och 6 samt
2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 17 (v, mp)

16. Rättslig prövning av säkerhetsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 3.

Reservation 18 (v)

17. Anhöriginvandring och DNA-analys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) såvitt avser 13 kap. 15 och 16 §§ och 14 kap. 8 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:72 i denna del och avslår motionerna
2005/06:Sf20 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkande 4,
2005/06:Sf21 av Mona Jönsson m.fl. (mp) yrkande 7,
2005/06:Sf22 av Linnéa Darell m.fl. (fp) yrkande 6 och
2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m) yrkande 2.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (v)

18. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) till den del det inte omfattas av punkterna 11 och 17 med den ändringen att 5 kap. 17 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, dels beslutar att lagens rubrik skall vara Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:72 i denna del.