Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 18 maj 2022

Utskottets förslag

Nya bestämmelser för elnätsverksamhet (NU21)

Ett företag som tillhandahåller starkströmsledningar för överföring av el bedriver nätverksamhet. Regeringen föreslår ändrade bestämmelser för nätverksamhet med syfte att genomföra delar av EU:s elmarknadsdirektiv. Utöver det handlar förslagen bland annat om

  • hur driften av en ledning eller ett ledningsnät ska vara organiserad
  • att överföring och distribution i nätverksamhet ska redovisas var för sig
  • att elanvändare i vissa fall ska kunna ansluta småskalig elproduktion till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget
  • när Energimarknadsinspektionen, nätmyndigheten, ska pröva tvister om villkoren för anslutning till elnätet.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-07, 2022-05-05

Nya bestämmelser för elnätsverksamhet (NU21)

Ett företag som tillhandahåller starkströmsledningar för överföring av el bedriver nätverksamhet. Regeringen föreslår ändrade bestämmelser för nätverksamhet med syfte att genomföra delar av EU:s elmarknadsdirektiv. Utöver det handlar förslagen bland annat om

  • hur driften av en ledning eller ett ledningsnät ska vara organiserad
  • att överföring och distribution i nätverksamhet ska redovisas var för sig
  • att elanvändare i vissa fall ska kunna ansluta småskalig elproduktion till elnätet utan att betala någon avgift till nätföretaget
  • när Energimarknadsinspektionen, nätmyndigheten, ska pröva tvister om villkoren för anslutning till elnätet.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Avslag på regeringens förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4494 av Birger Lahti m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Avgiftsfrihet för anslutning av mikroproduktion av el

Utskottets förslag: Riksdagen antar 4 kap. 11 § i regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:153 punkt 1 i denna del och avslår motion

2021/22:4500 av Rickard Nordin (C).

Reservation 2 (C)

3. Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i ellagen (1997:857) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar,
3. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
4. lag om ändring i lagen (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el med den ändringen att
a) 1 kap. 1 § första stycket ska avslutas med en punkt,
b) ordet "intill" i 3 kap. 8 § första stycket ska bytas ut mot "in till",
5. lag om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter,
6. lag om ändring i lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:153 punkterna 1 i denna del och 2-6.

4. Systemansvarig för distributions- och överföringssystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4497 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4505 av Arman Teimouri och Carl-Oskar Bohlin (L, M) i denna del.

Reservation 3 (M, SD, L)
Reservation 4 (KD)

5. Nätföretagens grundläggande skyldigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4505 av Arman Teimouri och Carl-Oskar Bohlin (L, M) i denna del.

Reservation 5 (M, SD, KD, L)

6. Övergripande elmarknadsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:116 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:408 av Larry Söder (KD),

2021/22:601 av Jan Ericson (M),

2021/22:840 av Hanna Westerén (S),

2021/22:1405 av Linus Sköld m.fl. (S),

2021/22:1741 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2021/22:2085 av Lars Püss (M),

2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 23,

2021/22:2455 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2021/22:3088 av Sofia Amloh m.fl. (S),

2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 14,

2021/22:3232 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 7,

2021/22:3468 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkandena 1 och 4,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 101,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2021/22:4131 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 22,

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 2, 3 och 30,

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 48 och 58 samt

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1, 4, 10, 12, 15 och 36.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

7. Elmarknadsöversyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:862 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M),

2021/22:1298 av Teres Lindberg (S),

2021/22:2119 av Johan Hultberg (M),

2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 30,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 19 och 34 samt

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 12 (M, SD, KD)

8. Elområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 25,

2021/22:3395 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkandena 2, 4 och 5,

2021/22:3651 av Niels Paarup-Petersen (C),

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

2021/22:3836 av Louise Meijer (M).

Reservation 13 (M, SD)

9. Övergripande om stödtjänster

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3497 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 7,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 36,

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 66,

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 5-7 och 37 samt

2021/22:4497 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 14 (M, SD)
Reservation 15 (KD)
Reservation 16 (L)

10. Utformningen av stödtjänster

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 67 och

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 38.

Reservation 17 (SD, L)

11. Leveranssäkerhetsmål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 18 (SD, KD)

12. Övergripande nätutbyggnadsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:203 av Mikael Larsson (C),

2021/22:1601 av Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund (båda C) yrkandena 1 och 2,

2021/22:2689 av Sten Bergheden (M),

2021/22:2712 av Sten Bergheden (M),

2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 15,

2021/22:3395 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkande 3,

2021/22:3468 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2,

2021/22:3497 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 5,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 85 och 107,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14,

2021/22:3926 av Linda Modig och Helena Lindahl (båda C),

2021/22:4070 av Karolina Skog (MP) yrkande 2,

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 65,

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 13, 14, 16, 17, 40-43, 46 och 47 samt

2021/22:4497 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (C)
Reservation 21 (V)
Reservation 22 (KD)
Reservation 23 (L)

13. Samordnad nätutbyggnad

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 106.

Reservation 24 (SD, C)

14. Vissa övriga nätfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:780 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkandena 1-3,

2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 24,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 83, 103 och 105,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13,

2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkande 48,

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 26 och 32,

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 11, 44 och 45 samt

2021/22:4497 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (C)
Reservation 28 (KD)
Reservation 29 (L)
Reservation 30 (MP)

15. Teknikval

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2025 av Sten Bergheden (M) och

2021/22:2078 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 3.

16. Effektivare tillståndsprocesser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:723 av ClasGöran Carlsson (S),

2021/22:1219 av Ola Johansson och Mikael Larsson (båda C),

2021/22:1395 av Larry Söder (KD),

2021/22:2388 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 14,

2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 26 och 28,

2021/22:3468 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 3,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 20,

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 31 och

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 8 och 9.

Reservation 31 (M, SD, KD)
Reservation 32 (L)

17. Mål om halverade ledtider

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1601 av Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund (båda C) yrkande 3,

2021/22:3497 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 6 och

2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 33 (C)

18. Stamnätskoncessioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 34 (V)

19. Undantag för redan miljöprövade verksamhetsområden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 27 och

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 100.

Reservation 35 (SD, C)

20. Nätanslutningsavgifter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 10,

2021/22:3209 av Daniel Bäckström (C),

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 21,

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 18 och

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 49.

Reservation 36 (SD, L)
Reservation 37 (M)
Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)

21. Ersättning för skada och intrång

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1475 av Pia Steensland (KD) och

2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 40 (C)

22. Mätnings- och avtalsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 32,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 31,

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 68 och

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 52 och 53.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (L)

23. Elförsörjningen på Gotland

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:819 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:1206 av Lars Thomsson (C),

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 110,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15,

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 32 och

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 44 (M, C, KD, L)

24. Lagring av el

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 77,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 32,

2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkande 49,

2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 29 och 33 samt

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 51.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (L)
Reservation 48 (MP)

25. Vissa internationella frågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 102,

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 17 och 18,

2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7 och

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 64.

Reservation 49 (M, KD)
Reservation 50 (C)
Reservation 51 (L)

26. Vissa övriga elmarknadsfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:397 av Mats Nordberg (SD) yrkande 6,

2021/22:1275 av Teres Lindberg (S),

2021/22:1349 av Lotta Olsson (M) yrkande 1,

2021/22:1525 av Camilla Brodin (KD) yrkande 1,

2021/22:2078 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 5,

2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 44,

2021/22:2783 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1 och 2,

2021/22:3395 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkande 1,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkandena 76, 90 och 104,

2021/22:3771 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 56 och

2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 39, 48, 50 och 54.

Reservation 52 (SD)
Reservation 53 (C)
Reservation 54 (L)