Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Trafikutskottets bet 2019/20:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2019

Beslut

Nya lagar för arbete ombord på fiskefartyg (TU3)

EU har beslutat om ett nytt direktiv om arbete ombord på fiskefartyg, som bland annat innebär krav på ett nytt certifikat för vissa fiskefartyg. Regeringen har föreslagit ändringar i arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen utifrån EU-direktivet, bland annat ska de anställda ombord få mat och vatten utan kostnad. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det nya certifikatet för fiskefartyg innebär att myndighetsutövning får lämnas över till ett utländskt organ. Ett beslut om sådan lagstiftning kräver minst tre fjärdedels majoritet, och att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för förslaget, det styrs av 10 kap. 6 § regeringsformen.

Lagändringarna börjar gälla den 15 november 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-09-12
Justering: 2019-09-19
Trycklov: 2019-09-23
bet 2019/20:TU3

Nya lagar för arbete ombord på fiskefartyg (TU3)

EU har beslutat om ett nytt direktiv om arbete ombord på fiskefartyg, som bland annat innebär krav på ett nytt certifikat för vissa fiskefartyg. Regeringen föreslår förändringar i arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen utifrån EU-direktivet, bland annat ska de anställda ombord få mat och vatten utan kostnad. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det nya certifikatet för fiskefartyg innebär att myndighetsutövning får lämnas över till ett utländskt organ. Därför måste riksdagen fatta beslutet med minst tre fjärdedels majoritet, och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för förslaget, det styrs av 10 kap. 6 § regeringsformen.

Lagändringarna ska börja gälla den 15 november 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-01
Debatt i kammaren: 2019-10-02
4

Beslut

Beslut: 2019-10-02
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöarbetscertifikat för fiskefartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) i de delar det avser 1 kap. 4 § och 3 kap. 9 c §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:137 punkt 2 i denna del.

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
2. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:137 punkterna 1 och 2 i denna del.