Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Trafikutskottets bet 2019/20:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 oktober 2019

Beslut

Regler om säkerhet på fartyg anpassas till EU-direktiv (TU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ändringar i fartygssäkerhetslagen för att anpassa den till ett EU-direktiv om säkerhet på passagerarfartyg.

Förslaget innebär att bestämmelserna om tillsyn av passagerarfartyg förändras och förenklas. Skyldigheten att förbjuda fartyg med brister att resa kompletteras med fler kriterier, exempelvis brister som innebär omedelbar fara för hälsan. Lagen uppdateras bland annat också när det gäller skyldigheten att föra över uppgifter om passagerare till ett centralt system.

Lagändringarna börjar gälla 21 december 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-13
Justering: 2019-09-12
Trycklov: 2019-09-20
bet 2019/20:TU2

Regler om säkerhet på fartyg anpassas till EU-direktiv (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på ändringar i fartygssäkerhetslagen för att anpassa den till EU-direktiv om säkerhet på passagerarfartyg.

Förslaget handlar om att bestämmelserna om tillsyn av passagerarfartyg förändras och förenklas. Skyldigheten att förbjuda fartyg med brister att resa kompletteras med fler kriterier, exempelvis brister som innebär omedelbar fara för hälsan. Lagen uppdateras bland annat också när det gäller skyldigheten att föra över uppgifter om passagerare till ett centralt system.

Lagändringarna föreslås börja gälla 21 december 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-01
Debatt i kammaren: 2019-10-02
4

Beslut

Beslut: 2019-10-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:116.