Genomförande av rättshjälpsdirektivet

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till förslag om att åklagare ska utse offentliga försvarare (JuU20)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att åklagare ska få rätt att utse offentliga försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider. Att åklagare ska kunna utse offentliga försvarare kan ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetsskäl, enligt riksdagen.

Regeringens förslag är ett led i att uppfylla EU:s rättsäkerhetsdirektiv. Direktivet innebär bland annat att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Eftersom domstolarna, som är den instans som utser offentliga försvarare, inte tjänstgör utanför kontorstid, ska åklagare i vissa fall kunna utföra den uppgiften.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att införa en nationell domstolsjour som ska utföra uppgifterna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken. Bifall till propositionen punkterna 2 och 3. Bifall till motionerna med tillkännagivanden om nationell domstolsjour. Avslag på övrig motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-28
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-14
Reservationer 3
bet 2018/19:JuU20

Nej till förslag om att åklagare ska utse offentliga försvarare (JuU20)

Regeringen har föreslagit att åklagare ska få rätt att utse offentliga försvarare utanför domstolarnas kontors- och beredskapstider. Justitieutskottet anser att riksdagen ska rösta nej till förslaget.

Regeringens förslag är ett led i att uppfylla EU:s rättsäkerhetsdirektiv. Direktivet innebär bland annat att rättshjälp ska beviljas utan onödigt dröjsmål. Eftersom domstolarna, som är den instans som utser offentliga försvarare, inte tjänstgör utanför kontorstid, ska åklagare i vissa fall kunna utföra den uppgiften.

Justitieutskottet anser att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att införa en nationell domstolsjour som ska utföra uppgifterna. Förslaget att åklagare ska kunna utse offentliga försvarare kan ifrågasättas av både principiella och rättssäkerhetsskäl, enligt utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjlighet för åklagare att interimistiskt förordna offentlig försvarare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

avslår proposition 2018/19:42 punkt 1.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 91 0 7
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 0 28 0 0
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 192 133 0 24


2. Nationell domstolsjour

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en nationell domstolsjour och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1.

Reservation 2 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 92 0 7
M 63 0 0 7
SD 57 1 0 4
C 29 0 0 2
V 0 28 0 0
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 1
MP 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 190 134 0 25


3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
2. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:42 punkterna 2 och 3.

4. Offentlig försvarare för barn som misstänks för allvarliga brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 62 0 0 8
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 306 18 0 25