Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2019

Beslut

EU-direktiv om inkomstbeskattning genomförs i Sverige (SkU9)

Sveriges skatteavtal med Bulgarien, Cypern och Grekland ska inte tillämpas när en svensk juridisk persons verksamhet från fast driftställe inte beskattas där. Ett fast driftställe kan exempelvis vara en fabrik eller ett kontor. Bestämmelserna är ett led i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär också att skatteavtalet mellan Sverige och Grekland regleras i lag i stället för som idag genom en så kallad kungörelse.

Bestämmelserna börjar gälla 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-20
bet 2019/20:SkU9

EU-direktiv om inkomstbeskattning genomförs i Sverige (SkU9)

Sveriges skatteavtal med Bulgarien, Cypern och Grekland ska inte tillämpas när en svensk juridisk persons verksamhet från fast driftställe inte beskattas där. Ett fast driftställe kan exempelvis vara en fabrik eller ett kontor. Bestämmelserna är ett led i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär också att skatteavtalet mellan Sverige och Grekland regleras i lag i stället för som idag genom en så kallad kungörelse.

Bestämmelserna föreslås börja gälla 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skatteavtal mellan Sverige och Grekland,
2. lag om upphävande av kungörelsen (1972:539) om kupongskatt för person med hemvist i Grekland, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
4. lag om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
5. lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,
6. lag om ändring i förordningen (1989:901) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:12 punkterna 1-6.