Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Socialutskottets bet 2016/17:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Nya regler om e-cigaretter (SoU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om regler som rör elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området.

Reglerna innebär bland annat att tillverkare och importörer måste göra en produktanmälan av de e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de kommer att göra tillgängliga på den svenska marknaden. Tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att produkterna uppfyller kraven på innehåll och utformning samt att förpackningarna innehåller informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Dessutom införs begränsningar för att göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-05-09
Trycklov: 2017-05-11
bet 2016/17:SoU17

Nya regler om e-cigaretter (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om regler som rör elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området.

Reglerna innebär bland annat att tillverkare och importörer måste göra en produktanmälan av de e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de kommer att göra tillgängliga på den svenska marknaden. Tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att produkterna uppfyller kraven på innehåll och utformning samt att förpackningarna innehåller informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Dessutom införs begränsningar för att göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-16
Debatt i kammaren: 2017-05-17
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
   1. lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
   2. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
   3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
   4. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:132 punkterna 1-4 och avslår motionerna

2016/17:2906 av Jonas Millard (SD) och

2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 1, 2 och 4-6.