Global skatt på valutamarknaderna

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2001

Beslut

Svensk globaliseringsstrategi (FiU25)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utarbeta och formulera en globaliseringsstrategi som bör bilda grunden för Sveriges agerande i olika internationella församlingar. Inom globaliseringsstrategin ska olika förslag och metoder värderas och prioriteras. Det rör sig om såväl förslagen om en omsättningsskatt på internationell valutahandel, en s.k. Tobinskatt, som andra alternativa metoder för att öka stabiliteten i det internationella finansiella systemet och för att hantera eller finansiera åtgärder mot växande globala utmaningar, som t.ex. miljöproblemen, klimatförändringarna, minskat internationellt utvecklingsbistånd etc.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till ett antal motioner om att regeringen bör utarbeta en globaliseringsstrategi och att denna strategi bör utgöra grunden för Sveriges agerande i internationella församlingar. I övrigt avslag.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-03-06, 2001-04-19

Svensk globaliseringsstrategi (FiU25)

Finansutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utarbeta och formulera en globaliseringsstrategi som bör bilda grunden för Sveriges agerande i olika internationella församlingar. Inom globaliseringsstrategin ska olika förslag och metoder värderas och prioriteras. Det rör sig om såväl förslagen om en omsättningsskatt på internationell valutahandel, en s.k. Tobinskatt, som andra alternativa metoder för att öka stabiliteten i det internationella finansiella systemet och för att hantera eller finansiera åtgärder mot växande globala utmaningar, som t.ex. miljöproblemen, klimatförändringarna, minskat internationellt utvecklingsbistånd etc.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.