God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2018

Beslut

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns (SoU26)

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet.

Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Riksdagen anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt. Utskottets förslag grundas på ett motionsyrkande. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns (SoU26)

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet ska också vara att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

Utskottet anser också att det är angeläget att fler patienter än i dag får en fast läkarkontakt. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.