Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Utskottets förslag

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har redovisat för riksdagen sin granskning av hur regeringen skött sitt arbete. Här följer ett urval av granskningsresultaten.

Konstitutionsutskottet anser att regeringen borde ha informerat EU-nämnden om sitt beslut hur Sverige tänkte rösta i ministerrådet om EU:s uppförandekod för vapenexport. Regeringen borde också ha informerat om utvecklingen i frågan. Enligt utskottet har regeringen brustit i att uppfylla sina grundlagsstadgade informations- och samrådsskyldigheter gentemot riksdagen.

KU har granskat kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths handläggning av en jävssituation på Kulturdepartementet. Situationen rör departementets hantering av förslaget om nedskärningar av presstöd för storstadstidningar och har uppmärksammats i pressen. Utskottet påpekar att förvaltningslagen formellt inte gäller regeringsärenden men att det är mycket viktigt att jävsbestämmelserna följs i Regeringskansliet. Kulturministern kände i ett tidigt skede till den situation som kunde anses grunda jäv och den åtgärd som senare vidtogs borde ha genomförts genast när jävsfrågan kom upp. Ministern ansvarar för att så inte skedde, enligt utskottet.

KU anser att det utredningsbetänkande som låg till grund för beredningen av regeringens proposition om statligt tandvårdsstöd och en förordning om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen borde ha remitterats till Datainspektionen.

Utskottets granskning av utnämningarna av generaldirektör för Svenska kraftnät och av rikspolischef har inte lett till något uttalanden när det gäller själva utnämningarna. Utskottet vill understryka värdet av att man också i utnämningsärenden följer de principer förvaltningslagen ger uttryck för och antecknar de uppgifter som har betydelse för utgången i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen
Riksdagens beslut: Kammaren lade utskottets anmälan till handlingarna.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-12
Justering: 2009-05-14
Betänkande publicerat: 2009-06-02
Trycklov: 2009-06-01
bet 2008/09:KU20

Alla beredningar i utskottet

2009-05-12, 2009-05-07, 2009-05-05, 2009-04-28, 2009-04-23, 2009-04-21, 2009-04-16, 2009-04-14, 2009-04-02, 2009-04-01, 2009-03-31, 2009-03-26, 2009-03-25, 2009-03-24, 2009-03-19, 2009-03-17, 2009-03-12, 2009-03-10, 2009-02-26, 2009-02-24, 2009-02-19, 2009-02-17, 2009-02-12, 2009-01-29, 2009-01-27, 2009-01-22, 2009-01-15

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har redovisat för riksdagen sin granskning av hur regeringen skött sitt arbete. Här följer ett urval av granskningsresultaten.

Konstitutionsutskottet anser att regeringen borde ha informerat EU-nämnden om sitt beslut hur Sverige tänkte rösta i ministerrådet om EU:s uppförandekod för vapenexport. Regeringen borde också ha informerat om utvecklingen i frågan. Enligt utskottet har regeringen brustit i att uppfylla sina grundlagsstadgade informations- och samrådsskyldigheter gentemot riksdagen.

KU har granskat kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths handläggning av en jävssituation på Kulturdepartementet. Situationen rör departementets hantering av förslaget om nedskärningar av presstöd för storstadstidningar och har uppmärksammats i pressen. Utskottet påpekar att förvaltningslagen formellt inte gäller regeringsärenden men att det är mycket viktigt att jävsbestämmelserna följs i Regeringskansliet. Kulturministern kände i ett tidigt skede till den situation som kunde anses grunda jäv och den åtgärd som senare vidtogs borde ha genomförts genast när jävsfrågan kom upp. Ministern ansvarar för att så inte skedde, enligt utskottet.

KU anser att det utredningsbetänkande som låg till grund för beredningen av regeringens proposition om statligt tandvårdsstöd och en förordning om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen borde ha remitterats till Datainspektionen.

Utskottets granskning av utnämningarna av generaldirektör för Svenska kraftnät och av rikspolischef har inte lett till något uttalanden när det gäller själva utnämningarna. Utskottet vill understryka värdet av att man också i utnämningsärenden följer de principer förvaltningslagen ger uttryck för och antecknar de uppgifter som har betydelse för utgången i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-10
4

Beslut

Beslut: 2009-06-11

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse