Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Riksdagen vill se högre straff för inbrottsstölder (JuU13)

Brottslingar som på ett systematiskt sätt skickar ut ett stort antal bluffakturor ska i högre utsträckning kunna straffas. Regeringen har föreslagit straffrättsliga ändringar som ska göra det möjligt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget går också ut på att straffskalor och beteckningar ändras på en del brott, bland annat ska snatteri framöver rubriceras som ringa stöld. Dessa förändringar ska börja gälla den 1 juli 2017.

Riksdagen riktade också två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Den första uppmaningen går ut på att inbrottsstöld med ett minimistraff om fängelse i ett år borde införas som en ny brottsrubricering. Riksdagen uppmanade regeringen att lämna förslag i frågan senast den 1 april 2018.

Det andra tillkännagivandet handlar om att upprepade stölder borde ses i ett större sammanhang. Riksdagen tycker att det är nödvändigt att se med större allvar på denna typ av brottslighet. Straffen borde i större utsträckning än i dag stå i proportion till den samlade brottsligheten. Riksdagen riktade ett tillkännagivande om detta till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen senast den 1 april 2018 ska återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att inbrottsstöld, med ett minimistraff om fängelse i ett år, införs som en ny brottsrubricering i brottsbalken samt om vikten av att se upprepade stölder i ett sammanhang, och att påföljderna i större utsträckning ska stå i proportion till den samlade brottsligheten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-11
Reservationer 4
Betänkande 2016/17:JuU13

Justitieutskottet vill se högre straff för inbrottsstölder (JuU13)

Brottslingar som på ett systematiskt sätt skickar ut ett stort antal bluffakturor ska i högre utsträckning kunna straffas. Regeringen har föreslagit straffrättsliga ändringar som ska göra det möjligt. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förslaget går också ut på att straffskalor och beteckningar ändras på en del brott, bland annat ska snatteri framöver rubriceras som ringa stöld. Dessa förändringar ska börja gälla den 1 juli 2017.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Den första uppmaningen går ut på att inbrottsstöld med ett minimistraff om fängelse i ett år borde införas som en ny brottsrubricering. Justitieutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att lämna förslag i frågan senast den 1 april 2018.

Det andra tillkännagivandet handlar om att upprepade stölder borde ses i ett större sammanhang. Utskottet tycker att det är nödvändigt att se med större allvar på denna typ av brottslighet. Straffen borde i större utsträckning än i dag stå i proportion till den samlade brottsligheten. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta till regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-12
Debatt i kammaren: 2017-05-16
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
8 förslagspunkter, 8 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Olovligt förfogande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 kap. 4 § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:131 punkt 1 i denna del och avslår motion

2016/17:3700 av Adam Marttinen (SD).

Reservation 1 (SD)

2. Utpressning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:131 punkt 1 i denna del.


3. Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313) och
3. lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:131 punkterna 1 i denna del, 2 och 3 samt avslår motionerna

2016/17:2371 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 5,

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 4,

2016/17:3255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3469 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

4. Inbrottsstöld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen senast den 1 april 2018 ska återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att inbrottsstöld, med ett minimistraff om fängelse i ett år, införs som en ny brottsrubricering i brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 2 (S, MP, V)

5. Skadegörelse i form av bilbrand

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:432 av Boriana Åberg (M).

6. Annan påföljd än böter när det finns risk för att den dömde inte kommer att betala sådana

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:750 av Boriana Åberg (M).

7. Ringa stöld i butik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1180 av Johan Hedin (C) yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (C)

8. Upprepade stölder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om vikten av att se upprepade stölder i ett sammanhang, och att påföljderna i större utsträckning ska stå i proportion till den samlade brottsligheten, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

avslår motion

2016/17:2271 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M).

Reservation 4 (S, MP, V)