Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill förstärka lärlingsutbildningen (UbU13)

Lärlingsutbildningen på gymnasiet fyller en viktig funktion och borde vidareutvecklas. Det anser riksdagen som vill att regeringen undersöker hur den här utbildningsformen skulle kunna breddas.

På lärlingsutbildningen förläggs en stor del av utbildningstiden på en eller flera arbetsplatser. Riksdagen tycker dock att lärlingsplatserna mer borde likna riktiga anställningar där företagen själva får möjlighet att välja vilka lärlingar de ska ta emot.

I ett tillkännagivande gav därför riksdagen i uppdrag till regeringen att undersöka hur utbildningsformen skulle kunna utvecklas, samt vilka konsekvenser det skulle få.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlades i samma ärende. Motionerna kom från den allmänna motionstiden 2015/16 och innehöll bland annat förslag om nya inriktningar på de nationella programmen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottets föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av två motionsyrkanden (M, C, L, KD respektive C) om gymnasial lärlingsutbildning. Regeringen föreslås utreda om en breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning kan införas och vilka konsekvenser det skulle medföra. I en av reservationerna (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-02-09

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.